Інструкція для посади "Головний теплотехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний теплотехнік" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації теплотехнічного обслуговування підприємства;
      - організацію теплотехнічного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації устаткування: виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
      - порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту;
      - екологічне законодавство;
      - вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації теплотехнічного устаткування;
      - порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів;
      - основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний теплотехнік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний теплотехнік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний теплотехнік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний теплотехнік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує технологічною підготовкою теплозабезпечення підприємства.

2.2. Забезпечує виконання виробничих планів, утримання у справному стані та правильну технічну експлуатацію і своєчасний ремонт теплотехнічного та допоміжного обладнання.

2.3. Проводить роботи з технічного вдосконалення експлуатаційних об'єктів.

2.4. Керує плануванням та організацією роботи теплотехнічного господарства, розробленням графіків ремонту устаткування, планів виробництва та споживання тепла, пари, води тощо.

2.5. Забезпечує складання заявок та необхідних розрахунків до них на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економну та безпечну роботу устаткування.

2.6. Здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю об'єктів, наявністю контрольно-вимірювальних приладів, технічної документації.

2.7. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку теплотехнічного господарства, підвищення ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції та технічного переоснащення, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем теплозабезпечення підприємства і його підрозділів.

2.8. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробовуванні устаткування під навантаженням.

2.9. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту та автоматики, а також своєчасне пред'явлення інспекції державного нагляду котлів і посудин, які працюють під тиском.

2.10. Організовує розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, надійної та раціональної роботи устаткування, запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці під час його експлуатації.

2.11. Проводить роботу з обміну досвідом щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників експлуатації устаткування.

2.12. Забезпечує вдосконалення організації праці, проведення атестації та раціоналізації робочих місць, упровадження нових прогресивних методів ремонту й експлуатації устаткування.

2.13. Керує підлеглими працівниками та організовує роботу з підвищення їх кваліфікації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний теплотехнік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний теплотехнік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний теплотехнік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний теплотехнік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний теплотехнік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний теплотехнік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний теплотехнік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний теплотехнік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний теплотехнік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний теплотехнік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний теплотехнік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний теплотехнік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний теплотехнік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний теплотехнік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний теплотехнік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний теплотехнік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.