* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також розпорядження, рішення засновника малого підприємства (фірми) та загальних зборів малого підприємства, які регулюють порядок діяльності малого підприємства (фірми); профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; правила корпоративного управління; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; економіку, менеджмент, маркетинг, організацію виробництва, праці та управління, етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю малого промислового підприємства (фірми) на підставі статуту та установчого договору між засновником і малим підприємством та несе повну відповідальність за діяльність малого підприємства (фірми). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість робіт і продукції, що виробляє підприємство. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (фірми) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва. Організовує розроблення планів економічного та соціального розвитку малого підприємства (фірми), структури, штатного розпису та змін до нього, представляє їх до затвердження на загальних зборах малого підприємства (фірми). Готує звіти за результатами господарської та договірної діяльності для розгляду на загальних зборах малого підприємства (фірми). Вживає заходів щодо забезпечення малого підприємства (фірми) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу малого підприємства (фірми), сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Видає у межах своєї компетенції накази, відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників. Несе повну відповідальність за майно та обладнання, що належить малому підприємству (фірмі). Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно довимог чинного законодавства.