* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор навчально-виробничого комбінату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, методичні рекомендації, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності виробничо-навчального комбінату відповідно до покладених на нього завдань; законодавство України про охорону праці; сучасні методи господарювання та управління, порядок укладення і виконання господарських договорів; основи професійної педагогіки та психології; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки, законодавство про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує на основі Положення про навчально-виробничий комбінат роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та іншою діяльністю навчально-виробничого комбінату. Розробляє поточні та перспективні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників за усіма видами навчання. Укладає договори з підприємствами різних форм власності на навчання кадрів чи підвищення їх кваліфікації. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу. Забезпечує належні умови праці й навчання. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій. Комплектує разом з керівниками підрозділів групи з навчання кадрів, проводить добір та розстановку викладачів та майстрів виробничого навчання, консультантів та укладає з ними угоди. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та майстрів виробничого навчання згідно з чинними нормативами та контролює їх виконання. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм за професіями, якістю навчального процесу, роботою викладачів та майстрів, успішністю, відвідуванням і дисципліною учнів. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва. Забезпечує оснащення і розвиток матеріальної бази навчально-виробничого комбінату, придбання навчальної й технічної літератури, методичних та наочних посібників, організацію навчально-технічних кабінетів, навчальних майстерень і дільниць відповідно до обсягів і характеру підготовки кадрів. Забезпечує виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці. Здійснює контроль за правильним і своєчасним веденням діловодства з навчально-виробничої роботи. Забезпечує видання посвідчень про присвоєння професії чи підвищення кваліфікації. Представляє навчально-виробничий комбінат на всіх підприємствах, організаціях, установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.