* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний геолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства (організації), що стосуються геологічної служби; перспективи розвитку підприємства (організації); технологію геологорозвідувальних робіт; порядок проектування, планування та фінансування геологорозвідувальних робіт; порядок обліку родовищ та підрахунку запасів корисних копалин; вимоги до якості добувного вугілля; види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації; екологічні програми розвитку регіону; порядок подання та затвердження геологічних звітів; правила обліку та зберігання геологічних матеріалів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт; основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням геологічних робіт на підприємствах (в організаціях), складанням геологічної характеристики шахтових полів, вугільних пластів та вмісних порід. Забезпечує: постійний контроль за станом мінерально-сировинної бази та забезпеченістю шахт і розрізів розвіданими запасами вугілля та супутніми корисними копалинами, аналіз даних з цих питань та розроблення відповідних пропозицій; методичне й технічне керівництво геологічними, геофізичними і гідрогеологічними роботами; оброблення, узагальнення матеріалів розвідувань та експлуатації, коригування геологічних карт; підготовляння техніко-економічних обґрунтувань доцільності промислового освоєння вугільних родовищ; випробування та паспортизацію корисних копалин; складання гірничо-геологічних прогнозів при веденні гірничих робіт, методики прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації корисних копалин з урахуванням водно-мінералогічного балансу регіону та екологічних наслідків проведення гірничих робіт; складання основної геологічної документації та її збереження. Здійснює: геологічний нагляд за напрямом гірничо-експлуатаційних та розвідувальних робіт, повнотою та якістю відпрацювання родовищ вугілля і разом з ним залеглих корисних копалин, за недопущенням понаднормативних втрат корисних копалин та вибіркового відпрацювання запасів; розгляд проектів на зміну технічних меж шахт, аналіз геологічних матеріалів шахт, що закриваються. Організовує: розроблення основних напрямів та планів розвитку геологорозвідувальних робіт; роботу щодо удосконалення методів проведення геологічних робіт та впровадження нової техніки і прогресивної технології; облік руху геологічних запасів вугілля; здійснення заходів щодо захисту гірничих виробок від впливу підземних та паводкових вод. Бере участь: у розробленні та розгляді проектів будівництва, реконструкції шахт (розрізів), підготовки нових горизонтів, дільниць, блоків, консервації та ліквідації шахт (розрізів), гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт, проектів і схем розроблення попутно залягаючих корисних копалин, проектів осушення та інших проектів, пов'язаних з користуванням надрами; прийманні-передаванні розвіданих родовищ (дільниць) для промислового освоєння, в розробленні норм втрат та збіднювання корисних копалин при їх видобуванні, в контролі за визначенням та обліком цих втрат; у розробленні заходів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля і газу, проривами води і пульпи, обвалюваннями покрівлі, заходів щодо охорони надр та навколишнього природного середовища будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; у погодженні геологічного обґрунтування щодо списання запасів з балансу підприємств. Готує дані про запаси, гірничо-геологічні умови залягання вугілля; геологічні висновки для будівництва на території залягання корисних копалин. Контролює: ведення геологічних робіт; достовірність вихідних даних для обґрунтування розмірів охоронних ціликів; виконання вимог щодо охорони надр; правильність розміщення добуваних із надр корисних копалин і гірських порід та виключення їх шкідливого впливу на довкілля; витрачання коштів на геологорозвідувальні роботи. Керує працівниками служби, координує діяльність підрозділів, пов'язаних з підготовкою та проведенням геологічних робіт. Забезпечує геологічні служби необхідними нормативними документами, посібниками, матеріалами, інструментами, приладами; добір, розставлення та укомплектування геологічними кадрами шахт, розрізів, вуглебудівельних організацій, підвищення їх кваліфікації.