* *
Інструкція для посади "Головний геолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний геолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства (організації), що стосуються геологічної служби;
      - перспективи розвитку підприємства (організації);
      - технологію геологорозвідувальних робіт;
      - порядок проектування, планування та фінансування геологорозвідувальних робіт;
      - порядок обліку родовищ та підрахунку запасів корисних копалин;
      - вимоги до якості добувного вугілля;
      - види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації;
      - екологічні програми розвитку регіону;
      - порядок подання та затвердження геологічних звітів;
      - правила обліку та зберігання геологічних матеріалів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт;
      - основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний геолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний геолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний геолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний геолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням геологічних робіт на підприємствах (в організаціях), складанням геологічної характеристики шахтових полів, вугільних пластів та вмісних порід.

2.2. Забезпечує: постійний контроль за станом мінерально-сировинної бази та забезпеченістю шахт і розрізів розвіданими запасами вугілля та супутніми корисними копалинами, аналіз даних з цих питань та розроблення відповідних пропозицій; методичне й технічне керівництво геологічними, геофізичними і гідрогеологічними роботами; оброблення, узагальнення матеріалів розвідувань та експлуатації, коригування геологічних карт; підготовляння техніко-економічних обґрунтувань доцільності промислового освоєння вугільних родовищ; випробування та паспортизацію корисних копалин; складання гірничо-геологічних прогнозів при веденні гірничих робіт, методики прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації корисних копалин з урахуванням водно-мінералогічного балансу регіону та екологічних наслідків проведення гірничих робіт; складання основної геологічної документації та її збереження.

2.3. Здійснює: геологічний нагляд за напрямом гірничо-експлуатаційних та розвідувальних робіт, повнотою та якістю відпрацювання родовищ вугілля і разом з ним залеглих корисних копалин, за недопущенням понаднормативних втрат корисних копалин та вибіркового відпрацювання запасів; розгляд проектів на зміну технічних меж шахт, аналіз геологічних матеріалів шахт, що закриваються.

2.4. Організовує: розроблення основних напрямів та планів розвитку геологорозвідувальних робіт; роботу щодо удосконалення методів проведення геологічних робіт та впровадження нової техніки і прогресивної технології; облік руху геологічних запасів вугілля; здійснення заходів щодо захисту гірничих виробок від впливу підземних та паводкових вод.

2.5. Бере участь: у розробленні та розгляді проектів будівництва, реконструкції шахт (розрізів), підготовки нових горизонтів, дільниць, блоків, консервації та ліквідації шахт (розрізів), гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт, проектів і схем розроблення попутно залягаючих корисних копалин, проектів осушення та інших проектів, пов'язаних з користуванням надрами; прийманні-передаванні розвіданих родовищ (дільниць) для промислового освоєння, в розробленні норм втрат та збіднювання корисних копалин при їх видобуванні, в контролі за визначенням та обліком цих втрат; у розробленні заходів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля і газу, проривами води і пульпи, обвалюваннями покрівлі, заходів щодо охорони надр та навколишнього природного середовища будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; у погодженні геологічного обґрунтування щодо списання запасів з балансу підприємств.

2.6. Готує дані про запаси, гірничо-геологічні умови залягання вугілля; геологічні висновки для будівництва на території залягання корисних копалин.

2.7. Контролює: ведення геологічних робіт; достовірність вихідних даних для обґрунтування розмірів охоронних ціликів; виконання вимог щодо охорони надр; правильність розміщення добуваних із надр корисних копалин і гірських порід та виключення їх шкідливого впливу на довкілля; витрачання коштів на геологорозвідувальні роботи.

2.8. Керує працівниками служби, координує діяльність підрозділів, пов'язаних з підготовкою та проведенням геологічних робіт.

2.9. Забезпечує геологічні служби необхідними нормативними документами, посібниками, матеріалами, інструментами, приладами; добір, розставлення та укомплектування геологічними кадрами шахт, розрізів, вуглебудівельних організацій, підвищення їх кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний геолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний геолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний геолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний геолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний геолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний геолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний геолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний геолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний геолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний геолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний геолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний геолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний геолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний геолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний геолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний геолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.