Інструкція для посади "Головний гідрогеолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гідрогеолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали щодо організації та проведення гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд;
      - технологію гідрогеологічних робіт і вимоги до якості їх проведення;
      - види гідрогеологічного обладнання та правила його технічної експлуатації;
      - правила складання, зберігання й обліку виконавчої документації і гідрогеологічних матеріалів;
      - основи економіки, організації будівельного виробництва, праці й управління;
      - досягнення науки й передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення гідрогеологічних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища під час проведення гідрогеологічних робіт.

1.4. Головний гідрогеолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гідрогеолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гідрогеолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гідрогеолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує своєчасне та якісне виконання гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд.

2.2. Забезпечує комплексне вивчення гідрогеології території, на якій здійснюється будівництво.

2.3. Здійснює методичне й технічне керівництво під час проведення гідрогеологічних робіт.

2.4. Бере участь у проведенні авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт (будівельного водозниження й водовідливу, ін'єкційних і цементаційних робіт, дренажних заходів, водозабірних споруд з використання підземних вод для тимчасового та постійного водопостачання) відповідно до проектної документації та технічних умов.

2.5. Бере участь у роботі щодо приймання основ споруд, укосів, відкритих і підземних будівельних виробок.

2.6. Здійснює контроль за експлуатацією водовідливних і водознижувальних систем і водозабірних споруд тимчасового водопостачання, за вживанням заходів щодо безпечного ведення робіт у несприятливих гідрогеологічних умовах (можливість прориву підземних вод у будівельний виробок, пливуни, провально-осідальні явища, пов'язані з водозниженням, та інше), за додержанням правил обліку та збереження виконавчої гідрогеологічної документації.

2.7. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій, пов'язаних із проривом води.

2.8. Удосконалює організацію виконання гідрогеологічних робіт; контролює дотримання вимог щодо охорони підземних вод від забруднення в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, збереження режимної гідрогеологічної мережі, що використовується в будівельний період і може бути використана в період експлуатації споруди.

2.9. Проводить роботу щодо удосконалення методів виконання гідрогеологічних робіт і впровадження нової техніки, розробляє методики спостережень і досліджень.

2.10. Координує діяльність працівників підрозділів.

2.11. Забезпечує складання необхідної звітності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гідрогеолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гідрогеолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гідрогеолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гідрогеолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гідрогеолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гідрогеолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гідрогеолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гідрогеолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гідрогеолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гідрогеолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гідрогеолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гідрогеолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гідрогеолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гідрогеолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гідрогеолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гідрогеолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.