Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Доцент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідного наукового спрямування, наявність наукових праць. Стаж науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі відповідно до чинного законодавства.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює планування, організацію та контроль за навчальною та навчально-методичною роботою з дисциплін, які викладає. Бере участь у науковій та/або науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри, у науково-методичній роботі з питань професійної освіти. Читає лекції з відповідних фахових дисциплін, у тому числі із вивчення апаратури урядового та спеціальних видів зв’язку, ключової та технічної документації до неї, організації та забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв’язку. Забезпечує виконання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх видів навчальних занять з відповідних фахових дисциплін. Розроблює робочі програми з відповідних фахових дисциплін. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методичної комісії за фахом або науково-методичної ради факультету (структурного підрозділу Інституту). Контролює, комплектує та розроблює методичне забезпечення відповідних фахових дисциплін. Організовує та керує науково-дослідною роботою курсантів (слухачів). Бере участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, надає методичну допомогу новим викладачам для оволодіння педагогічною майстерністю та професійними навичками. Організовує та планує самостійну роботу курсантів (слухачів) з відповідних фахових дисциплін. Проводить роботу з профорієнтації зі школярами за відповідними фахами кафедри. Своєчасно повідомляє керівництво кафедри про неможливість виконання роботи, обумовленої розкладом занять. Передає у власність Інституту підготовлені в рамках виконання службового завдання підручники, монографії, навчальні посібники, патенти, методичні вказівки, робочі програми та інші види методичних розробок та інтелектуальної власності.

Спеціалізація
Має право: обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу Інституту, в якому аналізуються та вирішуються проблемні питання, що належать до компетенції кафедри; вносити керівництву кафедри пропозиції щодо коригування плану роботи кафедри, робочих програм та іншої навчальної документації кафедри з подальшим їх затвердженням в установленому порядку; вносити на розгляд кафедри пропозиції щодо вдосконалення навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, науково-дослідної робіт кафедри; контролювати всі види навчальних занять з відповідних фахових дисциплін, які проводяться викладачами кафедри; вносити, за необхідності, пропозиції щодо поліпшення організації навчальних занять; надавати пропозиції щодо залучення в установленому порядку до виконання наукових досліджень особовий склад Інституту; керувати підготовкою аспірантів і претендентів; вносити завідувачу кафедри пропозиції щодо морального та/або матеріального заохочення курсантів (слухачів) та аспірантів за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідних роботах, щодо накладення стягнення на курсантів (слухачів) і аспірантів; залучати навчально-допоміжний персонал кафедри, аспірантів і курсантів (слухачів) кафедри до робіт, пов’язаних з організацією та забезпеченням навчального процесу, підготовкою аудиторної фундації до навчального року, переобладнанням навчальних лабораторій кафедри; одержувати організаційне та матеріально-технічне забезпечення своєї професійної діяльності.