Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Головний редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань; правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску періодичних видань; інформацію про громадсько-політичні події, господарське, наукове, культурне життя у країні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів виробничої діяльності; основи управління виробництвом, економічного аналізу; методи планування та організації редакційно-видавничої справи; форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організаційною і творчою роботою зі створення газети, журналу. Забезпечує відповідно до профілю видання його національно-патріотичний, науково-технічний, культурний, професійний рівень. Стежить за громадсько-політичними подіями, вивчає сучасні досягнення в галузі науки, техніки, культури, мистецтва для своєчасного їх відображення в матеріалах, що публікуються. Організовує розроблення бізнес-плану видання, забезпечує його виконання. Відповідає за дотримання усталеної редакційної політики видання. На основі пропозицій завідувачів редакцій (відділів) проектує номер періодичного видання і відповідає за його виконання. Затверджує величину авторського гонорару залежно від вагомості, актуальності, якості поданого матеріалу в межах гонорарного фонду, встановленого для видання. Контролює формування кошторисів, затверджує художнє і графічне оформлення, ціну, тираж видання. Очолює роботу з підготовлення видання, відповідає за його якісний і своєчасний випуск. Перевіряє обсягові запаси договірного та редакційного портфелів, їх поповнення, контролює проведення інвентаризації. Переглядає матеріали, що пропонуються до публікації, особисто перечитує найважливіші статті, оцінює їх зміст. Затверджує матеріали до складання, друкування, випуску у світ. Визначає форми зв'язків з читачами, забезпечує опрацювання читацької кореспонденції. Залучає до участі в роботі позаштатних працівників. Аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції щодо змісту статей. Розробляє заходи з упровадження прогресивної техніки, технології, передових методів і прийомів праці, скорочення видавничо-поліграфічного процесу. Вивчає читацький попит, організовує проведення конференцій, семінарів, виставок. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Сприяє найповнішому розкриттю творчих здібностей працівників, створює атмосферу вільного обміну думками у редакційному колективі. Здійснює пошук інвесторів.