Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Головний редактор карт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, керівні матеріали, що визначають основні напрями розвитку картографії; постанови, накази, розпорядження, нормативні документи, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методи укладання та редагування картографічних видань; вітчизняний і світовий досвід зі створення та видання картографічної продукції; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску картографічних видань; загальновживані позначення, терміни, скорочення, одиниці вимірювання; основи авторського права й трудового законодавства; правові аспекти укладення та виконання договорів; економіку видавничої справи; технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів; основи організації виробництва, праці та управління; системи оплати праці й матеріального стимулювання; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Персонально відповідає за зміст, наукову вірогідність, актуальність карт та атласів, що створюються у видавництві. Здійснює методичне й науково-технічне керівництво редакційними та картоскладальними роботами, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення карт. Забезпечує високий рівень художнього оформлення, технічного виконання та поліграфічного відтворення картографічної продукції. Координує діяльність картографічних редакцій і виробничого відділу, контролює роботу завідувачів редакцій. Бере участь у розробленні програмних документів картографічних творів. Керує розробленням і впровадженням заходів щодо поліпшення технології складання та оформлення карт. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій, стандартів та інших чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення та випуск картографічних видань. Контролює правильність, якість і повноту змісту карт, достовірність графічного відтворення зображуваних об'єктів. Відповідає за формування тематичних планів картоскладальних робіт і перспективних напрямів розвитку картографічного виробництва. Проводить оцінювання кольорових оригіналів карт, перевіряє якість пробних відбитків, затверджує картографічне видання до друкування. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів. Формує і очолює редакційну раду, готує засідання, забезпечує впровадження рішень ради, які спрямовані на забезпечення єдиної науково-технічної та технологічної політики підприємства. Налагоджує зв'язки з науковими установами та відомствами зі створення картографічних творів. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих сторонніми замовниками до видання, щодо змісту та редакційної готовності поліграфічного відтворення. Сприяє одержанню необхідних матеріалів від консультантів, рецензентів, авторів текстів для достовірного відтворення картографічних видань. Надає консультативну допомогу з виробничих питань редакційному персоналу. Розробляє плани науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами щодо створення картографічної продукції. Здійснює методичне керівництво з організації картографічних виставок в Україні та за її межами, бере участь у міжнародних книжкових виставках-ярмарках. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва. Координує роботу з опрацювання читацької кореспонденції, аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції користувачів карт, готує відповіді на листи. Здійснює представництво в державних установах та відомствах, наукових і навчальних закладах, інших організаціях щодо розроблення та виготовлення картографічної продукції. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання. Впроваджує кращі вітчизняні та світові досягнення в царині створення картографічної продукції. Забезпечує дотримання конфіденційності інформації.