Інструкція для посади "Головний редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний редактор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - правові аспекти укладення та виконання договорів;
      - технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів і випуску періодичних видань;
      - інформацію про громадсько-політичні події, господарське, наукове, культурне життя у країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань;
      - порядок розроблення і затвердження бізнес-планів виробничої діяльності;
      - основи управління виробництвом, економічного аналізу;
      - методи планування та організації редакційно-видавничої справи;
      - форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів.

1.4. Головний редактор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний редактор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний редактор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний редактор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організаційною і творчою роботою зі створення газети, журналу.

2.2. Забезпечує відповідно до профілю видання його національно-патріотичний, науково-технічний, культурний, професійний рівень.

2.3. Стежить за громадсько-політичними подіями, вивчає сучасні досягнення в галузі науки, техніки, культури, мистецтва для своєчасного їх відображення в матеріалах, що публікуються.

2.4. Організовує розроблення бізнес-плану видання, забезпечує його виконання.

2.5. Відповідає за дотримання усталеної редакційної політики видання.

2.6. На основі пропозицій завідувачів редакцій (відділів) проектує номер періодичного видання і відповідає за його виконання.

2.7. Затверджує величину авторського гонорару залежно від вагомості, актуальності, якості поданого матеріалу в межах гонорарного фонду, встановленого для видання.

2.8. Контролює формування кошторисів, затверджує художнє і графічне оформлення, ціну, тираж видання.

2.9. Очолює роботу з підготовлення видання, відповідає за його якісний і своєчасний випуск.

2.10. Перевіряє обсягові запаси договірного та редакційного портфелів, їх поповнення, контролює проведення інвентаризації.

2.11. Переглядає матеріали, що пропонуються до публікації, особисто перечитує найважливіші статті, оцінює їх зміст.

2.12. Затверджує матеріали до складання, друкування, випуску у світ.

2.13. Визначає форми зв'язків з читачами, забезпечує опрацювання читацької кореспонденції.

2.14. Залучає до участі в роботі позаштатних працівників.

2.15. Аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції щодо змісту статей.

2.16. Розробляє заходи з упровадження прогресивної техніки, технології, передових методів і прийомів праці, скорочення видавничо-поліграфічного процесу.

2.17. Вивчає читацький попит, організовує проведення конференцій, семінарів, виставок.

2.18. Стежить за критичними зауваженнями на видання в засобах масової інформації.

2.19. Налагоджує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами.

2.20. Сприяє найповнішому розкриттю творчих здібностей працівників, створює атмосферу вільного обміну думками у редакційному колективі.

2.21. Здійснює пошук інвесторів.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний редактор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний редактор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний редактор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний редактор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний редактор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний редактор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний редактор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний редактор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний редактор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний редактор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний редактор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний редактор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний редактор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний редактор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний редактор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний редактор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.