Інструкція для посади "Головний редактор карт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний редактор карт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, керівні матеріали, що визначають основні напрями розвитку картографії;
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні документи, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - методи укладання та редагування картографічних видань;
      - вітчизняний і світовий досвід зі створення та видання картографічної продукції;
      - порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску картографічних видань;
      - загальновживані позначення, терміни, скорочення, одиниці вимірювання;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - правові аспекти укладення та виконання договорів;
      - економіку видавничої справи;
      - технологію редакційно-видавничих і поліграфічних процесів;
      - основи організації виробництва, праці та управління;
      - системи оплати праці й матеріального стимулювання;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Головний редактор карт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний редактор карт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний редактор карт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний редактор карт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Персонально відповідає за зміст, наукову вірогідність, актуальність карт та атласів, що створюються у видавництві.

2.2. Здійснює методичне й науково-технічне керівництво редакційними та картоскладальними роботами, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення карт.

2.3. Забезпечує високий рівень художнього оформлення, технічного виконання та поліграфічного відтворення картографічної продукції.

2.4. Координує діяльність картографічних редакцій і виробничого відділу, контролює роботу завідувачів редакцій.

2.5. Бере участь у розробленні програмних документів картографічних творів.

2.6. Керує розробленням і впровадженням заходів щодо поліпшення технології складання та оформлення карт.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій, стандартів та інших чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення та випуск картографічних видань.

2.8. Контролює правильність, якість і повноту змісту карт, достовірність графічного відтворення зображуваних об'єктів.

2.9. Відповідає за формування тематичних планів картоскладальних робіт і перспективних напрямів розвитку картографічного виробництва.

2.10. Проводить оцінювання кольорових оригіналів карт, перевіряє якість пробних відбитків, затверджує картографічне видання до друкування.

2.11. Відповідає за скорочення термінів редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію, упровадження прогресивних технічних засобів і технологій, передових методів і прийомів праці, збереження матеріальних ресурсів.

2.12. Формує і очолює редакційну раду, готує засідання, забезпечує впровадження рішень ради, які спрямовані на забезпечення єдиної науково-технічної та технологічної політики підприємства.

2.13. Налагоджує зв'язки з науковими установами та відомствами зі створення картографічних творів.

2.14. Проводить оцінювання матеріалів, запропонованих сторонніми замовниками до видання, щодо змісту та редакційної готовності поліграфічного відтворення.

2.15. Сприяє одержанню необхідних матеріалів від консультантів, рецензентів, авторів текстів для достовірного відтворення картографічних видань.

2.16. Надає консультативну допомогу з виробничих питань редакційному персоналу.

2.17. Розробляє плани науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами щодо створення картографічної продукції.

2.18. Здійснює методичне керівництво з організації картографічних виставок в Україні та за її межами, бере участь у міжнародних книжкових виставках-ярмарках.

2.19. Керує плануванням маркетингових та рекламних заходів з реалізації продукції видавництва.

2.20. Координує роботу з опрацювання читацької кореспонденції, аналізує критичні зауваження, розглядає пропозиції користувачів карт, готує відповіді на листи.

2.21. Здійснює представництво в державних установах та відомствах, наукових і навчальних закладах, інших організаціях щодо розроблення та виготовлення картографічної продукції.

2.22. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання.

2.23. Впроваджує кращі вітчизняні та світові досягнення в царині створення картографічної продукції.

2.24. Забезпечує дотримання конфіденційності інформації.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний редактор карт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний редактор карт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний редактор карт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний редактор карт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний редактор карт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний редактор карт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний редактор карт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний редактор карт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний редактор карт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний редактор карт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний редактор карт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний редактор карт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний редактор карт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний редактор карт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний редактор карт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний редактор карт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.