Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 5 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та проходження державної служби;
      - державну політику щодо напряму діяльності управління;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу, сектору), розподіляє обов’язки між особовим складом управління (самостійного відділу, сектору), організовує та контролює виконання завдань, покладених на управління (самостійний відділ, сектор).

2.2. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління (самостійного відділу, сектору) та керівників структурних підрозділів у складі управління (самостійного відділу, сектору), затверджує посадові інструкції особового складу управління (самостійного відділу, сектору).

2.3. Організовує та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, державних програм, положень та інструкцій щодо сфери діяльності управління (самостійного відділу, сектору), визначає політику та стратегію його діяльності.

2.4. Організовує планування та контроль виконання основних заходів діяльності управління (самостійного відділу, сектору).

2.5. Здійснює аналіз виконання державних програм за напрямом діяльності управління (самостійного відділу, сектору) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

2.6. Розглядає за дорученням керівництва документи, що надійшли від органів державної влади, забезпечує підготовку доповідних та аналітичних довідок, проектів нормативно-правових актів.

2.7. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу, сектору), розроблює за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва Адміністрації Держспецзв'язку.

2.8. Регулює та контролює ефективну взаємодію управління (самостійного відділу, сектору) з іншими органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу, сектору).

2.9. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Адміністрації Держспецзв'язку про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління (самостійного відділу, сектору), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

2.10. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу управління (самостійного відділу, сектору).

2.11. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності управління (самостійного відділу, сектору) згідно з чинним законодавством.

2.12. Забезпечує дотримання особовим складом управління (самостійного відділу, сектору) вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв'язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вносити (готувати) керівництву у встановленому порядку проекти запитів на отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів тощо; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного відділу, сектору) та Держспецзв'язку; здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом особового складу з питань, що належать до діяльності управління (самостійного відділу, сектору); забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання повноважень, покладених на управління (самостійний відділ, сектор).