Інструкція для посади "Майстер дільниці з дефектоскопії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці з дефектоскопії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції;
      - чинні в атомній галузі і введені на атомній електростанції стандарти, нормативні документи, керівні технічні матеріали, технологічні інструкції, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю;
      - технологію виконання і характеристики неруйнівних методів контролю;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, технічні вимоги, режим роботи і правила обслуговування устаткування і засобів вимірювання, що використовуються в процесі методів неруйнівного контролю;
      - склад і порядок ведення технічної документації, що засвідчує якість виконаного контролю;
      - види дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок), методи їх запобігання та усунення;
      - вимоги до проведення технічного огляду устаткування або трубопроводу;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід методів неруйнівного контролю;
      - основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці.

1.4. Майстер дільниці з дефектоскопії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці з дефектоскопії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці з дефектоскопії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці з дефектоскопії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та керує роботами з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції методами неруйнівного контролю: магнітопорошкової дефектоскопії, візуальним, вимірювальним, ультразвуковим, радіографічним, капілярним контролем і контролем герметичності в процесі експлуатаційного контролю.

2.2. Контролює дотримання вимог нормативно-технічної і конструкторської документації, а також стандартів, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок); виконання вимог інструкцій і методик із застосування методів неруйнівного контролю; виконання робочих програм; правильність використання, технічний стан, наявність на робочих місцях і своєчасне надання для державної перевірки устаткування, приладів і інструменту, що застосовуються при методах неруйнівного контролю.

2.3. Керує роботою з оформлення і перевірки технічної документації, що засвідчує якісне виконання контролю із фіксуванням його результатів у звітній документації.

2.4. Бере участь у підготовці документів щодо придатності до експлуатації основного металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів.

2.5. Бере участь у технічному огляді устаткування і трубопроводів.

2.6. Організовує облік виявлених експлуатаційних дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок); бере участь у вивченні причин виникнення, визначенні параметрів і оцінювання виробничих дефектів в основному металу та зварних з'єднаннях (наплавках), а також у розробленні і впровадженні заходів щодо запобігання і усунення причин їх виникнення.

2.7. Бере участь у розробленні робочих програм обстеження основного металу та зварних з'єднань устаткування та трубопроводів.

2.8. Бере участь у роботах з розроблення і впровадження нових методик неруйнівного контролю.

2.9. Бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам бригад, якими керує; організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності підлеглого персоналу.

2.10. Контролює виконання робітниками правил охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої і трудової дисципліни.

2.11. Організовує та проводить інструктажі персоналу.

2.12. Навчає робітників безпечним методам праці.

2.13. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників бригади, забезпечує виконання підлеглим персоналом норм часу, норм витрати матеріалів, ефективне використання устаткування та інструмента.

2.14. Бере участь в атестації робочих місць.

2.15. Веде виховну роботу з підлеглим персоналом.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці з дефектоскопії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці з дефектоскопії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці з дефектоскопії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці з дефектоскопії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці з дефектоскопії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці з дефектоскопії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці з дефектоскопії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці з дефектоскопії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці з дефектоскопії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці з дефектоскопії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.