Інструкція для посади "Начальник відділу підсобних виробництв", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу підсобних виробництв" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом;
      - спеціалізацію підприємств і виробничий зв'язок між ними;
      - номенклатуру продукції, що випускається, види робіт (послуг), що виконуються;
      - основи технології виробництва;
      - організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку та регулювання процесів виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник відділу підсобних виробництв призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підсобних виробництв підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу підсобних виробництв керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу підсобних виробництв під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію виробництва з виготовлення нетипових або несерійних конструкцій, виробів, вузлів, напівфабрикатів, підвищення технологічної готовності матеріалів.

2.2. Здійснює координацію роботи підсобних виробництв.

2.3. Розробляє пропозиції щодо розвитку власного виробництва; визначає потребу в капітальних вкладеннях на будівництво нових, реконструкцію і модернізацію діючих підприємств; готує висновки щодо документації з проектування будівництва і реконструкції підсобних виробництв.

2.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи госпрозрахункових відносин між підприємствами і будівельно-монтажною організацією.

2.5. Бере участь у розробленні річних і квартальних бізнес-планів, планів упровадження нової техніки та оргтехзаходів, розміщенні замовлень на виготовлення устаткування, інструментів і технологічного обладнання.

2.6. Проводить аналіз господарської діяльності підсобних підприємств.

2.7. Здійснює контроль за розробленням і виконанням оперативних планів робіт підприємств, своєчасним забезпеченням їх технічною документацією для виготовлення будівельних конструкцій, деталей, нетипового устаткування, списанням будівельних матеріалів тощо.

2.8. Керує роботою, спрямованою на економію матеріальних ресурсів, ефективність використання сировини, матеріалів, паливних та енергетичних ресурсів в підсобних виробництвах.

2.9. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу підсобних виробництв має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу підсобних виробництв має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу підсобних виробництв має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу підсобних виробництв має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу підсобних виробництв має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу підсобних виробництв має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу підсобних виробництв має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу підсобних виробництв має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу підсобних виробництв має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу підсобних виробництв несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.