Інструкція для посади "Начальник відділу підсобного сільського господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу підсобного сільського господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного сільського господарства, заготівель та переробки сільськогосподарських продуктів;
      - технологію сільськогосподарського виробництва;
      - технологію переробки сільськогосподарської продукції;
      - агротехніку вирощуваних культур;
      - правила утримання тварин (птиці), порядок заготівлі та зберігання кормів;
      - стандарти, технічні умови і вимоги до якості продукції, що виробляється;
      - правила експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку, організацію його ремонту;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської продукції;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва та управління;
      - земельне законодавство;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
      - основи земельного законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

1.4. Начальник відділу підсобного сільського господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підсобного сільського господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу підсобного сільського господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу підсобного сільського господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво всіма видами виробничо-господарської діяльності підсобного сільського господарства.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань із заготівлі та переробки продуктів тваринництва і сільського господарства за всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного використання закріплених земель, високої врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці), раціонального використання сільськогосподарських машин, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших основних засобів, закріплених за господарством.

2.3. Організовує проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки і на високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої системи сівозміни, оброблення ґрунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.

2.4. Забезпечує правильне утримання тварин (птиці) і збереження поголів'я, своєчасну заготівлю кормів, їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і нормами.

2.5. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що виробляється, та відправлення її споживачам.

2.6. Стежить за утриманням будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх своєчасним ремонтом.

2.7. Проводить роботу із забезпечення високої культури сільськогосподарського виробництва.

2.8. Сприяє впровадженню механізації праці, прогресивних форм її організації.

2.9. Організовує своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової дисципліни і збереження власності.

2.10. Забезпечує економію трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

2.11. Забезпечує застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання, науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і винахідництва.

2.12. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, організовує підвищення їх кваліфікації.

2.13. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників і накладання у разі необхідних випадків стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу підсобного сільського господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.