Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв`язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу сектору у межах наданих повноважень.

2.2. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла.

2.3. Організовує, регулює та контролює діяльність особового складу сектору.

2.4. Бере участь у розробці та аналізі проектів нормативних актів, інструкцій з питань, що належать до компетенції сектору.

2.5. Бере участь у розробленні планів підготовки сектору до особливого періоду і надзвичайних ситуацій та організовує їх виконання відповідно до своєї компетенції.

2.6. Проводить заняття з особовим складом територіального вузла з питань, що належать до його компетенції.

2.7. Здійснює контроль за витрачанням і використанням матеріальних цінностей, які є на обліку у секторі.

2.8. Вживає заходів щодо запобігання надзвичайним подіям під час експлуатації обладнання й використання матеріальних засобів сектору, виявляє причини цих подій та забезпечує їх усунення.

2.9. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами територіального вузла при вирішенні питань, що належать до діяльності сектору.

2.10. Здійснює контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об’єктах сектору та заходів щодо охорони довкілля.

2.11. Подає керівництву пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень тощо.

2.12. Забезпечує дотримання підлеглими сектору законодавства України з питань проходження служби, режиму секретності, законності.

2.13. Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації особового складу сектору.

2.14. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; за дорученням керівництва представляти сектор в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції; залучати фахівців інших структурних підрозділів територіального вузла, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції; отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів територіального вузла документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на сектор; брати участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до компетенції сектору.