Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність у відповідній сфері управління;
      - державну політику за напрямом діяльності відділу;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері, відповідні програмні засоби та засоби, що забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних та їх захист. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво сектором, забезпечує його постійну готовність до виконання покладених завдань.

2.2. Організовує виконання організаційно-технічної діяльності центру відповідно до специфіки діяльності сектору.

2.3. Готує проекти рішень за напрямами діяльності сектору у межах наданих повноважень.

2.4. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами центру при вирішенні питань, що належать до сфери його діяльності.

2.5. Аналізує стан та тенденції розвитку відповідного напряму сфери управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

2.6. Організовує підготовку документів щодо листування та звітності зі службових питань та контролює терміни їх виконання.

2.7. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору.

2.8. Подає згідно із чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень.

2.9. Забезпечує високий рівень професійної підготовки особового складу сектору, планує, організовує та контролює проведення занять з професійного навчання особового складу сектору.

2.10. Стежить за утриманням і належною експлуатацією службових приміщень, контрольно-вимірювальної, спеціальної та електронно-обчислювальної техніки.

2.11. Контролює виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.12. Організовує підбивання підсумків виконання планів діяльності, стану дисципліни, оцінює досягнуті підлеглими результати.

2.13. Проводить роботу з добору кадрів.

2.14. Забезпечує дотримання особовим складом сектору вимог чинного законодавства.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти сектор в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірках органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно із чинним законодавством у межах своєї компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, сектору, відділу з питань, що стосуються його повноважень; у процесі виконання покладених на відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.