Інструкція для посади "Начальник зміни цеху атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни цеху атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 4 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні і інші керівні матеріали, що регламентують правила будови та експлуатації устаткування цеху атомної електростанції;
      - правила й норми радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій;
      - технічні вимоги до конструкції установок і систем, що забезпечують ядерну безпеку;
      - основні техніко-економічні показники, теплову й електричну схему атомної електростанції;
      - експлуатаційні характеристики і технологічні схеми основного й допоміжного устаткування цеху атомної електростанції;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування цеху;
      - призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики і блокування;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж;
      - посадові та виробничі інструкції оперативного персоналу цеху;
      - план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення в разі радіаційної аварії;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення безпечної експлуатації атомної електростанції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни цеху атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни цеху атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни цеху атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни цеху атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво експлуатацією устаткування цеху атомної електростанції в зміні через підлеглий йому оперативний персонал; забезпечує надійну, безпечну і економічну роботу устаткування цеху атомної електростанції.

2.2. Керує і бере участь у проведенні перемикання в схемах устаткування цеху.

2.3. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного й допоміжного устаткування цеху, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт, введення до експлуатації після ремонту.

2.4. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт на устаткуванні і готує місце для цих робіт відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки; після закінченні робіт приймає робоче місце.

2.5. Контролює підтримання встановлених параметрів на основному устаткуванні цеху, перевірку систем безпеки.

2.6. Відповідно до графіка проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, виявляє дефекти устаткування для подальшого усунення їх ремонтним персоналом, а у разі можливості усуває їх силами персоналу своєї зміни.

2.7. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування і підготовці робочих місць для проведення робіт на устаткуванні цеху.

2.8. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах бере участь в їх локалізації і ліквідації, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування цеху.

2.9. Бере участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування, у перевірці знань підлеглого персоналу, атестації робочих місць.

2.10. Проводить оперативні наради зміни цеху.

2.11. Веде оперативну документацію.

2.12. Бере участь у комісіях з розгляду порушень в роботі устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни цеху атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни цеху атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.