Інструкція для посади "Начальник зміни цеху електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни цеху електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на посадах з оперативного керування виробництвом у відповідному цеху - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації устаткування відповідного цеху;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила та норми радіаційної безпеки*;
      - Правила ядерної безпеки атомних електростанцій*;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - правила Держатомнагляду*;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках;
      - Правила безпеки під час роботи з інструментом та інш.пристроями;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - схеми, характеристики та інструкції з експлуатації устаткування та споруд електричних станцій в обсязі вимог, встановлених головним інженером для начальника зміни відповідного цеху;
      - посадові, виробничі та протиаварійні інструкції;
      - територіальне розташування приміщень та устаткування електростанції;
      - технологічне призначення основного устаткування електростанції, схему паливопостачання електростанції, а начальник зміни котлотурбінного, котельного, турбінного цехів, цеху теплової автоматики та вимірювань, реакторного та реакторно-турбінного цехів атомних електростанцій - головні електричну і теплову схеми станції, схему власних потреб станції, пожежотехнічного водопостачання, норми та якість води, пари і конденсату, робочого, аварійного та інших видів освітлення, автоматичних регулювальних пристроїв, технологічних захистів, блоківок та сигналізації устаткування, а також принципи роботи й схему розміщення вимірювальних приладів і датчиків, електросхему та схему вторинної комутації систем керування захистів*, принципові технологічні схеми першого та другого контурів* (знання означених схем повинно бути в межах компетенції начальника зміни відповідного цеху). Начальник зміни електроцеху, крім того, повинен знати принципові схеми і принципи роботи релейного захисту, вторинної комутації (в частині оперативного струму) та схеми дільниці електромереж і магістральних ліній енергосистеми, що прилягають до станції. Начальнику зміни реакторного цеху атомної станції необхідно додатково знати призначення, будову й принцип роботи системи керування та захисту реактора, основи дозиметричного та спецтехнологічного контролю. Начальнику зміни хімцеху необхідно додатково знати принцип роботи автоматичного хімконтролю. Начальники змін усіх цехів повинні також знати: експлуатаційні характеристики основного та допоміжного устаткування цеху;
      - територіальне розташування основного та допоміжного устаткування цеху й комутаційної апаратури в цеху (для начальника зміни електроцеху - у всіх цехах та приміщеннях електростанції);
      - основи побудови АСК ТП електростанції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни цеху електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни цеху електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни цеху електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни цеху електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво експлуатацією устаткування відповідного цеху в зміні і підлеглим йому оперативним персоналом.

2.2. Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу устаткування, дотримання персоналом зміни цеху Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки*, Правил радіаційної безпеки, Правил ядерної безпеки атомних електростанцій*, правил пожежної безпеки, правил Держміськтехнагляду, посадових та виробничих інструкцій, трудової та виробничої дисципліни.

2.3. Керує проведенням перемикань у схемах устаткування цеху і бере участь у самих перемиканнях.

2.4. Веде спостереження за роботою устаткування і під керівництвом начальника зміни електростанції забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного і теплового навантаження.

2.5. Здійснює керівництво перевантаженням палива в реакторі**.

2.6. У відповідності з графіком проводить обходи та огляди устаткування та робочих місць, під час яких перевіряє дотримання встановлених режимів роботи устаткування, стан устаткування, будівель і споруд, порядок на робочих місцях, ведення оперативно-технічної документації.

2.7. Виявляє дефекти устаткування для наступного усунення їх ремонтним персоналом, а за можливості усуває їх силами персоналу своєї зміни.

2.8. У відповідності до затверджених графіків проводить профілактичні випробування устаткування, систем регулювання, контролю, сигналізації та захисту, контролює графік переходу на резервне устаткування.

2.9. Здійснює допуск ремонтного персоналу до робіт на устаткуванні і готує місце для цих робіт у відповідності до вимог правил безпеки, правил і норм радіаційної безпеки*, а по закінченню робіт приймає робоче місце й силами оперативного персоналу зміни готує устаткування до ввімкнення в роботу або до поставлення його в резерв.

2.10. Інструктує персонал цеху з правил безпечного ведення робіт та з правильного користування захисними засобами.

2.11. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу зміни.

2.12. Організовує впровадження передових прийомів та методів праці серед персоналу зміни.

2.13. Проводить оперативні наради зміни.

2.14. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.15. Контролює радіаційну обстановку в приміщеннях цеху*.

2.16. Веде оперативну документацію, інструктує персонал цеху та підрядних організацій.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни цеху електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни цеху електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни цеху електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни цеху електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни цеху електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни цеху електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни цеху електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни цеху електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни цеху електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни цеху електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. (*) Тільки для начальника зміни атомної станції.

5.2. (**) Тільки для начальника зміни реакторного цеху атомної станції.