Інструкція для посади "Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років, категорії B - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку цеху (дільниці);
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування, основи економіки, організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю зміни цеху (дільниці) з технічного обслуговування авіаційної техніки і технологічного обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці.

2.2. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації.

2.3. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу зміни цеху (дільниці), підвищення продуктивності праці працівників, зниження собівартості технічного обслуговування у разі високої якості робіт, що виконуються, ефективне використання основних і оборотних фондів.

2.4. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним.

2.5. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.6. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден.

2.7. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.8. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.

2.9. Забезпечує безпеку і регулярність польотів, виконання графіків технічного обслуговування, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці.

2.10. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, в розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.

2.11. Організовує облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків у роботі інженерно-технічного складу, аналізує їх причини, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.12. Організовує прийом повідомлень бортінженерів (бортмеханіків, пілотів) щодо роботи повітряного судна в рейсі, перевіряє записи в бортовому журналі про відмови та несправності, визначає їх причини.

2.13. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, виконання норм їх огляду, своєчасне відновлювання несправних повітряних суден, забезпечує їх нормативну справність, упроваджує заходи щодо підвищення ефективності використання повітряних суден.

2.14. Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування авіаційної техніки та контролює їх якість, надає допомогу бригадирам (авіатехнікам) під час виконання складних і відповідальних монтажних та регламентних робіт, засвідчує придатність до польоту повітряного судна.

2.15. Забезпечує збереження повітряних суден під час технічного обслуговування, додержується правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони.

2.16. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки.

2.17. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання.

2.18. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання відповідно до вимог експлуатаційної документації.

2.19. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, надає установлену звітність.

2.20. Координує роботу підпорядкованих служб.

2.21. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.

2.22. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.23. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

2.24. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

2.25. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу.

2.26. Організовує підготовку працівників підрозділу з освоєння нової авіаційної техніки.

2.27. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу або направлені на стажування в цех (дільницю), проводить заняття з авіаційним персоналом, керує виробничою практикою учнів.

2.28. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни цеху з поточного ремонту та технічного обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.