Інструкція для посади "Методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології;
      - педагогіку, педагогічну психологію;
      - теорію та методи управління освітніми системами;
      - планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи;
      - організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень;
      - правила внутрішнього розпорядку Інституту;
      - положення про відповідний структурний підрозділ;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Методист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує та контролює навчальний процес, інформаційне та методичне забезпечення роботи підготовчих курсів.

2.2. Виконує завдання з проведення навчально-методичної роботи в Інституті, підготовки до видання дидактичних і навчально-методичних матеріалів для використання у навчально-виховному процесі.

2.3. Приймає документи від кандидатів, які виявили бажання проходити підготовку, до вступу до Інституту.

2.4. Розроблює методичні матеріали з питань організації наукових конференцій та семінарів.

2.5. Складає списки навчальних груп та доводить їх до відома слухачів.

2.6. Бере участь у розробці проектів документів щодо організації навчального процесу на підготовчих курсах.

2.7. Веде облікові, планувальні та звітні документи підготовчих курсів.

2.8. Інформує навчально-методичні кабінети та керівництво Інституту щодо підручників, які видаються, навчальних посібників, відеоматеріалів, аудіовізуальних та інших засобів навчання та аналізує потребу в них.

2.9. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки та вивчення змісту посібників.

2.10. Перевіряє роботу методичних секцій спеціальних кафедр з організації навчально-методичної та наукової роботи.

2.11. Готує матеріали до звіту про роботу Інституту за навчальний рік щодо аналізу навчально-методичної та наукової роботи спеціальних кафедр.

2.12. Додержується вимог законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку, встановленого в Інституті.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків у діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.