Інструкція для посади "Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з питань соціального розвитку;
      - цілі, стратегію і кадрову політику підприємства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
      - соціологію і психофізіологію праці;
      - методи психологічного тестування;
      - форми та методи проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки, професійної орієнтації і адаптації;
      - порядок і методи розроблення планів і програм соціального розвитку колективу підприємства;
      - організацію управління соціальним розвитком підприємства;
      - соціальні вимоги і нормативи;
      - психологію праці, інженерну та соціальну психологію;
      - методи проведення аналізу виконання соціальних програм і визначення їх економічної ефективності;
      - форми і системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід управління соціальними процесами;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення досліджень у галузі соціології, психології та фізіології праці і управління соціальними процесами, створення і підтримання нормативно-методичної та інформаційної бази досліджень з метою підготовки пропозицій і обґрунтувань для розроблення програм соціального розвитку підприємства та їх успішної реалізації.

2.2. Організовує участь лабораторії у розробленні соціальних прогнозів і моделюванні соціальних процесів на підприємстві.

2.3. Керує проведенням соціологічних і психофізіологічних досліджень, а також розробленням заходів у відповідності до соціальних вимог, нормативами з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, що сприяють створенню оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, розвитку трудової мотивації працівників, зміцненню їх здоров'я, забезпеченню соціальних гарантій.

2.4. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення соціальної захищеності працівників підприємства в рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.

2.5. Разом з економічною службою організовує проведення аналізу ефективності чинних форм матеріального і морального стимулювання і розроблення рекомендацій з підсилення їх впливу на підвищення трудової і соціальної активності працівників.

2.6. Організовує проведення аналізу змін соціальної структури кадрів, професійно-кваліфікаційного і демографічного складу працюючих, бере участь у роботі з формування резерву керівників, складання прогнозів потреби в кадрах, соціально-психологічного забезпечення рішення питань професійного і посадового просування кадрів, профорієнтації, профвідбору, розстановки та адаптації працівників, складання систем оцінки працівників і результатів їх праці.

2.7. Проводить роботу з розроблення заходів щодо соціально-психологічного забезпечення впровадження нової техніки і прогресивної технології, аналізу змін умов праці та їх впливу на розвиток особистості і трудових колективів.

2.8. Бере участь у розробленні заходів щодо створення умов для підвищення задоволення працею, забезпечення зростання престижності професій, підсилення творчого характеру праці.

2.9. Організовує роботу з вивчення та узагальнення вітчизняного та світового досвіду з управління соціальним розвитком підприємства.

2.10. Надає методичну і консультативну допомогу підрозділам підприємства з впровадження в практику роботи соціально-економічних і соціально-психологічних методів управління персоналом, розроблення інструментарію для проведення обстежень, співбесід (анкет, опитних листів тощо).

2.11. Забезпечує оброблення соціологічної інформації на основі використання в роботі лабораторії сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки та зв'язку.

2.12. Керує працівниками лабораторії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.