Інструкція для посади "Начальник фінансово-економічного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник фінансово-економічного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління. Стаж роботи з фінансової діяльності на посадах керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Держспецзв’язку, що стосуються фінансово-господарської діяльності відповідного органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основи бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності;
      - порядок оформлення операцій та організації документообігу;
      - економіку, організацію функціональної діяльності, праці та управління;
      - основи цивільного права;
      - трудового, фінансового, господарського законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник фінансово-економічного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник фінансово-економічного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник фінансово-економічного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник фінансово-економічного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору), спрямованою на ефективне використання усіх видів фінансових ресурсів.

2.2. Організовує управління обігом фінансових ресурсів та регулювання фінансових відносин в органі Держспецзв’язку.

2.3. Забезпечує доведення затверджених фінансових показників до відома керівництва органу Держспецзв’язку.

2.4. Організовує планування потреби органу Держспецзв’язку в асигнуваннях, складання та виконання кошторису, забезпечує дотримання кошторисної дисципліни.

2.5. Вживає заходів щодо: своєчасного надходження коштів; оформлення за встановленими термінами фінансово-розрахункових та банківських операцій; оплати рахунків постачальників та підрядників; оплати праці особового складу; перерахування податків та зборів; проведення розрахунків з кредиторами та дебіторами відповідно до договірних зобов’язань.

2.6. Організовує ведення бухгалтерського обліку, своєчасне складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності.

2.7. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.8. Контролює дотримання особовим складом органу Держспецзв’язку порядку оформлення та подання на облік первинних документів.

2.9. Вживає необхідних заходів щодо запобігання несанкціонованому виправленню записів у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого терміну; недопущення нестач, приписок, незаконного використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей та інших порушень вимог чинного законодавства.

2.10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в органі Держспецзв’язку, оформленні документів з нестач, розкрадань грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей та контролює передавання цих документів до судових органів.

2.11. Здійснює контроль за веденням книги обліку нестач та грошових стягнень.

2.12. Аналізує фінансово-господарську діяльність органу Держспецзв’язку, вносить пропозиції щодо забезпечення ефективного та цільового використання коштів, виявлення та використання внутрішньогосподарських резервів, зміцнення фінансової дисципліни, запобігання втратам та нераціональним витратам.

2.13. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану та кошторису видатків, веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

2.14. Розподіляє завдання та обов’язки між особовим складом фінансово-економічного відділу (сектору), забезпечує його ознайомлення з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, та змінами у чинному законодавстві.

2.15. Здійснює організацію та контроль за діяльністю особового складу фінансово-економічного відділу (сектору).

2.16. Виходить з клопотанням щодо його спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації.

2.17. Здійснює функції з управління особовим складом фінансово-економічного відділу (сектору) відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.18. Забезпечує розгляд та прийняття відповідних рішень щодо заяв, скарг та пропозицій з питань грошового забезпечення, заробітної плати та інших виплат.

2.19. Бере участь у проведенні претензійної роботи.

2.20. Контролює виконання наказів, розпоряджень, вказівок.

2.21. Бере участь у підготовці нормативних документів з питань фінансово-господарської діяльності, у розробці пропозицій щодо фінансового забезпечення мобілізаційної готовності органу Держспецзв’язку та розробленні заходів, передбачених іншими плановими документами.

2.22. Організовує виконання завдань та доручень керівництва органу Держспецзв’язку у межах наданих йому повноважень.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник фінансово-економічного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник фінансово-економічного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник фінансово-економічного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник фінансово-економічного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник фінансово-економічного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник фінансово-економічного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник фінансово-економічного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник фінансово-економічного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник фінансово-економічного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник фінансово-економічного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання посадових обов’язків та вносити керівництву пропозиції щодо накладення стягнень та заохочень особового складу органу Держспецзв’язку; підписувати розрахункові, кредитні та фінансові зобов’язання; розглядати та узгоджувати проекти укладених господарських договорів, угод; погоджувати накази та розпорядження з питань фінансово-господарської діяльності; вимагати від посадових осіб органу Держспецзв’язку вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, збереження державної власності, забезпечення належної організації бухгалтерського обліку та контролю; узгоджувати прийняття (призначення), переведення та звільнення матеріально відповідальних осіб (касирів, начальників сховищ (складів) та інших); перевіряти дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження та витрачання грошових коштів, матеріальних та інших цінностей у органі Держспецзв’язку; надавати пропозиції щодо встановлення особовому складу розмірів основних та додаткових видів грошового забезпечення, заробітної плати, премій, доплат тощо; вносити пропозиції щодо вдосконалення фінансово-економічної діяльності та звітності органу Держспецзв’язку.