Інструкція для посади "Начальник філіалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник філіалу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу;
      - особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом;
      - досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у відповідній галузі виробництва, досвід передових підприємств;
      - основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи;
      - порядок укладання господарських договорів;
      - чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник філіалу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник філіалу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник філіалу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник філіалу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством.

2.2. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства.

2.3. Укладає від імені підприємства господарські договори в межах наданих йому повноважень.

2.4. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни.

2.5. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці.

2.6. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу.

2.7. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань.

2.8. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи.

2.9. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

2.10. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів філіалу, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва та поліпшення якості продукції завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління.

2.11. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу.

2.12. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативних та інших керівних документів з напряму діяльності філіалу.

2.13. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

2.14. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.15. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу.

2.16. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів.

2.17. Забезпечує раціональну розстановку працівників філіалу.

2.18. Організовує проведення атестації робочих місць.

2.19. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення.

2.20. Забезпечує укладання та виконання колективного договору.

2.21. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю.

2.22. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник філіалу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник філіалу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник філіалу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник філіалу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник філіалу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник філіалу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник філіалу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник філіалу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник філіалу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник філіалу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник філіалу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник філіалу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник філіалу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник філіалу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник філіалу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник філіалу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.