Інструкція для посади "Помічник голови служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник голови служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності Держспецзв'язку;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - вимоги нормативно-правових актів щодо секретного та несекретного діловодства;
      - розподіл обов’язків між керівництвом Держспецзв'язку;
      - організаційно-штатну структуру, основні завдання та функції органів Держспецзв'язку;
      - основи державного управління, економіки та права;
      - методи проведення міжнародних переговорів та укладення міжнародних договорів;
      - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Помічник голови служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник голови служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник голови служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник голови служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає консультативну, методичну та практичну допомогу Голові Держспецзв'язку з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку.

2.2. Здійснює роботу з документами, що надходять на ім'я Голови Держспецзв'язку та виходять за його підписом.

2.3. Готує разом з керівниками органів Держспецзв'язку проекти поточних та перспективних планів роботи, пропозиції щодо виконання нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень, спрямованих на координацію діяльності Держспецзв'язку.

2.4. Готує інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань діяльності Держспецзв'язку для розгляду на колегіях, нарадах Держспецзв'язку, за результатами їх розгляду оформляє протокольні доручення, інформує Голову Держспецзв'язку про їх виконання, супроводжує його під час офіційних поїздок.

2.5. Узагальнює матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень керівництва Держспецзв'язку.

2.6. Забезпечує вирішення усіх організаційних питань, пов'язаних з участю Голови Держспецзв'язку в заходах, що проводяться органами державної влади.

2.7. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я Голови Держспецзв'язку, виконання його вказівок та доручень.

2.8. Бере участь у підготовці та узгодженні з органами державної влади нормативно-правових актів, головним розробником яких є Адміністрація Держспецзв'язку, проведенні спеціальних та наукових досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.9. За дорученням Голови Держспецзв'язку, в межах наданих ним повноважень, проводить переговори з юридичними та фізичними особами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник голови служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник голови служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник голови служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник голови служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник голови служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник голови служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник голови служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник голови служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник голови служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник голови служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник голови служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник голови служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник голови служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник голови служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник голови служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник голови служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: запитувати від виконавців інформацію про хід виконання розпорядчих документів, яка необхідна для аналізу; залучати особовий склад Держспецзв'язку до участі в розробленні проектів різних документів та узагальненні матеріалів; вносити на розгляд Голові Держспецзв'язку пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держспецзв'язку; за дорученням Голови Держспецзв'язку для виконання покладених завдань відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації; брати участь у заходах, що проводяться у рамках міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку.