Інструкція для посади "Начальник служби забезпечення та контролю польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби забезпечення та контролю польотів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідно до професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 3 років, спеціаліста не менше 5 років. Післядипломна освіта у галузі управління. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Повітряний кодекс України;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту;
      - укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації;
      - основні засади забезпечення та контролю польотів;
      - правила радіообміну з екіпажами повітряних суден;
      - типи повітряних суден та порядок їх обслуговування;
      - правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден;
      - основи трудового законодавства, економіки, організації праці та управління;
      - номенклатуру ділової документації та порядок її ведення;
      - правила ділового етикету;
      - іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері;
      - правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник служби забезпечення та контролю польотів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби забезпечення та контролю польотів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби забезпечення та контролю польотів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби забезпечення та контролю польотів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю служби, розподіляє обов'язки між працівниками за напрямами роботи, очолює та контролює їх роботу.

2.2. Організовує своєчасне та якісне виконання покладених на службу завдань щодо забезпечення контролю за польотами, впровадження нових технологій для підвищення ефективності роботи служби.

2.3. Аналізує та оцінює стан підготовки працівників служби та технічного забезпечення для здійснення контролю польотів.

2.4. Організовує отримання експлуатантом необхідної інформації та документів для здійснення польотів.

2.5. Створює умови та забезпечує належне збереження у робочому стані приладів, устаткування, спорядження, засобів контролю, що закріплені за службою.

2.6. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для забезпечення та контролю польотів, дотримання експлуатантами вимог відповідних документів.

2.7. Організовує роботу та забезпечує ефективну взаємодію служби з іншими підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують і контролюють виконання польотів.

2.8. Контролює забезпечення працівників служби нормативно-правовою та інструктивною документацією, відповідним технічним устаткуванням щодо регулювання польотів, накопичення та аналізу льотної інформації і внесення її до банку даних.

2.9. Забезпечує виконання підпорядкованими працівниками наказів, розпоряджень, інших нормативно-правових документів.

2.10. Контролює виконання заходів, спрямованих на підвищення продуктивності та якості праці персоналу служби.

2.11. Бере участь у вирішенні кадрових питань служби та подає відповідні пропозиції керівництву.

2.12. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників служби.

2.13. Контролює ведення відповідної облікової документації.

2.14. Приймає рішення щодо заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни, проводить виховну роботу серед працівників служби.

2.15. Контролює виконання працівниками служби правил охорони праці та пожежної безпеки.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби забезпечення та контролю польотів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.