Інструкція для посади "Начальник служби енергокомпанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби енергокомпанії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на електростанціях, у мережах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації та ремонту відповідного устаткування та споруд електростанцій, електричних і теплових мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила та інструкції з влаштування та безпечної експлуатації устаткування та споруд електричних станцій та мереж;
      - принципові теплові та електричні схеми електростанцій, мереж та окремих технологічних вузлів;
      - експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування електростанцій та мереж, а також відповідних електричних і теплових автоматичних пристроїв та захистів, перспективи розвитку підприємства;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі експлуатації та ремонту енергоустаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби енергокомпанії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби енергокомпанії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби енергокомпанії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби енергокомпанії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює за профілем діяльності служби організаційне та технічне керівництво експлуатацією та ремонтами устаткування та споруд електростанцій, електричних і теплових мереж.

2.2. Організовує проведення систематичного аналізу основних показників роботи в обсязі діяльності служби.

2.3. Силами служби здійснює періодичне обстеження та контроль стану організації експлуатації та ремонтів, виконання вимог Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, директивних документів органів вищого рівня за профілем діяльності служби, виробничих інструкцій підприємства.

2.4. Підготовляє спільно з іншими службами та відділами енергокерування (підприємства) поточні та перспективні плани, що містять техніко-економічні показники роботи, плани ремонтів та профілактики устаткування, впровадження нової техніки.

2.5. Підготовляє проекти наказів та інших директивних документів з питань діяльності служби.

2.6. Розглядає технічні проекти та підготовляє висновки з питань, в межах компетенції служби.

2.7. Розробляє заходи для підвищення надійності та економічності роботи устаткування, економії всіх видів ресурсів та охорони природи.

2.8. Координує роботу налагоджувальних організацій, організовує та контролює впровадження їх рекомендацій.

2.9. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій та відмов у роботі устаткування, у розробленні заходів із забезпечення його надійної роботи.

2.10. Бере участь у роботі комісій з приймання устаткування із капітального ремонту і монтажу.

2.11. Організовує роботу з узагальнення та розповсюдження передових методів експлуатації та ремонту енергетичного устаткування.

2.12. Бере участь у навчанні персоналу, пов'язаного з обслуговуванням та ремонтом енергоустаткування, бере участь у визначенні потреб у матеріалах, запасних частинах, устаткуванні та апаратурі, необхідних для виконання намічених обсягів робіт і в розподіленні їх між виконавцями.

2.13. Організовує розроблення норм аварійних запасів устаткування та матеріалів за профілем служби, контролює створення цих запасів, зберігання їх та витрати.

2.14. Організовує для персоналу служби технічне та економічне навчання, перевірку знань Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, правил пожежної безпеки, Правил влаштування електроустановок, інструкцій.

2.15. Керує працівниками служби.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби енергокомпанії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби енергокомпанії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби енергокомпанії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби енергокомпанії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби енергокомпанії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби енергокомпанії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби енергокомпанії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби енергокомпанії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби енергокомпанії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби енергокомпанії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.