Інструкція для посади "Начальник відділу автоматизації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу автоматизації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі автоматизації оброблення інформації: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо діяльності служби аеронавігаційної інформації та відділу автоматизації, експлуатації та обслуговування обчислювальної техніки;
      - засоби збирання, передавання та оброблення інформації;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - технологію автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт;
      - види технічних носіїв інформації;
      - основи проектування оброблення інформації;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів роботи, автоматизації оброблення інформації та графіків роботи устаткування;
      - перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки;
      - організацію ремонтного обслуговування устаткування;
      - оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу автоматизації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу автоматизації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу автоматизації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу автоматизації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення та упровадження засобів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, які сприяють підвищенню технічного рівня, зростанню продуктивності праці, скороченню ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки.

2.2. Керує складанням перспективних і річних планів автоматизації служби аеронавігаційної інформації, розробленням пропозицій технічного переозброєння.

2.3. Забезпечує вивчення виробничих процесів з метою виявлення робіт і операцій, що підлягають автоматизації.

2.4. Організовує підготовку технічних завдань на створення засобів автоматизації.

2.5. Керує забезпеченням організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами.

2.6. Організовує складання заявок на необхідне устаткування.

2.7. Організовує роботи з монтажу, випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів автоматизації, здійснює контроль за їх правильним введенням.

2.8. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів автоматизації, нагляд за додержанням правил експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням.

2.9. Координує діяльність підрозділів служби аеронавігаційної інформації щодо автоматизації, забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки.

2.10. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час опанування ними нових конструкцій засобів автоматизації.

2.11. Організовує розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів автоматизації, правильну експлуатацію устаткування.

2.12. Очолює роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду автоматизації служб аеронавігаційної інформації, розповсюдження передових прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі.

2.13. Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані роботи.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Керує діяльністю відділу автоматизації служби аеронавігаційної інформації з автоматизованого оброблення інформації і рішення інженерних, економічних та інших завдань на основі використання засобів обчислювальної техніки.

2.16. Забезпечує розвиток технічної бази служби аеронавігаційної інформації та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації.

2.17. Організовує розроблення перспективних і річних планів оброблення інформації та обчислювальних робіт.

2.18. Забезпечує контроль за виконанням робіт у встановлені строки.

2.19. Створює умови для збереження нормативної, довідкової та архівної інформації, яка неодноразово використовується в обчислювальних процесах.

2.20. Здійснює контроль за своєчасним коригуванням інформаційного фонду, поповненням фонду алгоритмів і програм.

2.21. Забезпечує ефективність і високу якість виконуваних робіт, розроблення та упровадження заходів щодо вдосконалення використання існуючих засобів і технології автоматизованого оброблення інформації.

2.22. Вживає заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціонального планування і оснащення робочих місць засобами оргтехніки.

2.23. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів, найкращого використання знань і досвіду працівників.

2.24. Проводить роботу з укріплення виробничої і трудової дисципліни.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу автоматизації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу автоматизації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу автоматизації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу автоматизації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу автоматизації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу автоматизації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу автоматизації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу автоматизації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу автоматизації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу автоматизації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.