Інструкція для посади "Фахівець з пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з пенсій та грошової допомоги" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги II категорії - не менше 2 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з пенсій та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з пенсій та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з пенсій та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з пенсій та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства щодо призначення пенсій та грошової допомоги у підвідомчих установах.

2.2. Здійснює перевірку роботи підвідомчих установ, надає їм організаційно-методичну допомогу.

2.3. Бере участь у реалізації державних програм з питань призначення пенсій та допомоги.

2.4. Інформує підвідомчі установи про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах, що стосуються призначення пенсій та грошової допомоги.

2.5. Готує матеріали для інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві.

2.6. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан справ щодо призначення пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва.

2.7. Розглядає матеріали, що надходять до управління від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги.

2.8. Готує у встановленому порядку проекти пропозицій, висновків, відповідей.

2.9. Систематизує законодавчі і нормативні акти відповідно до прийнятої системи кодифікації.

2.10. Проводить роз'яснювальну роботу серед працівників підвідомчих установ з питань правильного застосування нормативних та законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.11. Здійснює перевірки призначення пенсій та грошової допомоги за фактами порушень і готує проекти висновків для вжиття відповідних заходів.

2.12. Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-правових та нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує відповідні зауваження і пропозиції.

2.13. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.14. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з пенсій та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.