Інструкція для посади "Контролер-касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток фінансово-господарської діяльності Держспецзв’язку, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення розрахунково-касових операцій, обліку бланків суворої звітності, бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
      - інструкцію з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Контролер-касир призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу, пов’язану з фінансово-економічною діяльністю органу Держспецзв’язку.

2.2. Здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівки через касу.

2.3. Отримує в установах банку грошові кошти.

2.4. Здійснює записи у касовій книзі операцій щодо отримання та видавання грошових коштів за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження або видавання.

2.5. Перевіряє наявність та достовірність підписів уповноважених керівників, належність оформлення відповідних прибуткових та видаткових документів, зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо).

2.6. У разі виявлення неналежного оформлення прибуткових та видаткових документів, повертає їх до бухгалтерії.

2.7. Готує наприкінці робочого дня дані щодо залишку грошових коштів у касі та передає до бухгалтерії звіт касира та прибуткову і видаткову документацію.

2.8. Несе відповідальність за збереження у касі грошових документів, цінних паперів тощо.

2.9. Веде облік, видавання та списання бланків суворої звітності.

2.10. За розпорядженням керівництва проводить безготівкові операції з грошовими коштами.

2.11. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, ревізії каси.

2.12. Готує дані для внесення їх до фінансової звітності.

2.13. Здійснює складання окремих форм фінансової звітності.

2.14. Забезпечує зберігання відповідних фінансових документів протягом встановленого терміну.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; контролювати дотримання матеріально відповідальними особами вимог касової дисципліни.