Інструкція для посади "Професор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Професор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - науковий ступінь доктора наук відповідного наукового спрямування, учене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника, наявність наукових праць. Стаж науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі відповідно до чинного законодавства. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології;
      - педагогіку, педагогічну психологію;
      - теорію та методи управління освітніми системами;
      - планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи;
      - організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень;
      - правила внутрішнього розпорядку Інституту;
      - положення про відповідний структурний підрозділ;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Професор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Професор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Професор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Професор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює, планує, організовує та контролює навчальну та навчально-методичну роботу із дисциплін, які викладає.

2.2. Організовує та/або керує науковою або науково-дослідною роботою за профілем кафедри.

2.3. Бере участь у науково-методичній роботі з питань професійної освіти.

2.4. Читає лекції з відповідних фахових дисциплін, у тому числі з вивчення апаратури урядового та спеціальних видів зв’язку, ключової та технічної документації до неї, організації та забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв’язку.

2.5. Забезпечує виконання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.6. Контролює якість проведення всіх видів навчальних занять та їх форм викладачами кафедри, по яких він є куратором з відповідних фахових дисциплін.

2.7. Розроблює робочі програми або керує розробкою робочих програм з дисциплін, по яких він є куратором.

2.8. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методичної комісії за фахом або науково-методичної ради структурного підрозділу вищого навчального закладу.

2.9. Контролює методичне забезпечення дисциплін, по яких він є куратором.

2.10. Керує підготовкою підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок та іншого методичного матеріалу з дисциплін, по яких він є куратором, здійснює керівництво підготовкою їх до видання.

2.11. Організовує та керує на кафедрі науково-дослідною роботою курсантів (слухачів).

2.12. Бере участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, надає методичну допомогу новим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю та професійними навичками.

2.13. Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів за профілем кафедри.

2.14. Організовує та планує самостійну роботу курсантів (слухачів) з дисциплін, по яких він є куратором.

2.15. Проводить семінари з наукової організації педагогічної праці.

2.16. Керує профорієнтаційною роботою зі школярами за відповідними фахами кафедри.

2.17. Бере участь у пропаганді науково-технічних, соціально-економічних і правових знань серед населення.

2.18. Сприяє у розвитку матеріально-технічної бази кафедри.

2.19. Своєчасно повідомляє керівництво кафедри факультету (структурного підрозділу вищого навчального закладу) про неможливість виконання роботи, обумовленої трудовим договором і розкладом навчальних занять.

2.20. Передає у власність Інституту підготовлені в рамках виконання службового завдання підручники, монографії, навчальні посібники, патенти, методичні розробки, робочі програми та інші види інтелектуальної власності.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Професор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Професор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Професор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Професор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Професор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Професор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Професор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Професор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Професор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Професор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Професор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Професор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Професор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Професор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Професор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Професор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у роботі будь-якого виборчого органу або структурного підрозділу Інституту, де аналізуються та вирішуються питання, що належать до компетенції кафедри; вносити пропозиції щодо коригування плану роботи кафедри, планів роботи викладачів, робочих програм, іншої навчальної документації кафедри з подальшим їх затвердженням в установленому порядку; вносити на розгляд кафедри пропозиції щодо вдосконалення навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи кафедри; відвідувати всі види навчальних, педагогічних занять, іспити, тести та заліки з дисциплін, по яких він є куратором, що проводяться викладачами кафедри; вносити, за необхідності, пропозиції щодо поліпшення організації навчальних занять; залучати в установленому порядку до виконання наукових досліджень викладацький склад і навчально-допоміжний персонал кафедри, курсантів (слухачів), особовий склад інших кафедр Інституту, інших підприємств, установ та організацій; добирати кандидатів в аспіранти та докторанти та представляти їх в установленому порядку до затвердження; керувати підготовкою аспірантів, докторантів і претендентів; обирати методи та засоби навчання, роз’яснювати навчальний матеріал за своїми методиками, обирати теми для наукових досліджень і проводити їх за своїми методами; вносити завідувачу кафедри пропозиції щодо морального та/або матеріального заохочення курсантів (слухачів) і аспірантів за успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідних роботах, щодо накладення стягнень на курсантів (слухачів), аспірантів і докторантів.