Інструкція для посади "Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала-організатора торгівлі на ринку цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення відповідної спеціалізації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
      - документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
      - документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
      - зміст та технологію операцій з організації торгівлі;
      - особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів;
      - документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі;
      - правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
      - світовий досвід організації торгівлі на ринку цінних паперів;
      - основи професійної етики та соціальної психології;
      - процедури розв'язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі;
      - основи організації праці та управління;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі призначення відповідальним працівником з проведення фінансового моніторингу, координує діяльність з проведення суб'єктом фінансового моніторингу заходів фінансового моніторингу; розробляє правила проведення фінансового моніторингу; сприяє працівникам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

2.2. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на організаторі торгівлі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної системи.

2.3. Здійснює підготовку документів, які регламентують роботу організаторів торгівлі і визначають порядок взаємодій фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційними системами з її учасниками.

2.4. Відповідає за підготовку пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування.

2.5. Бере участь в організації та проведенні як електронних торгів, так і торгів "з голосу".

2.6. Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі "з голосу" - ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій.

2.7. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності членів фондової біржі, проведення операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за результатами аналізу.

2.8. Здійснює проведення моніторингу діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу.

2.9. Здійснює розгляд документів щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасників торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операції з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі.

2.10. Здійснює контроль виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом "поставка проти оплати".

2.11. Організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.