Інструкція для посади "Керівник групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник групи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок;
      - методи проведення досліджень і розробок;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - методи проведення технічних розрахунків;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід проектування;
      - основи стандартизації, основи патентування;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

1.4. Керівник групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує групою працівників з проведення наукових досліджень або виконання науково-технічних розробок.

2.2. Здійснює планування та координацію робіт групи з розроблення проекту або видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем.

2.3. Організовує збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт, відповідність проектів, які розроблюються, чинним стандартам, а також сучасним досягненням науки і техніки.

2.4. Вивчає зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою використання під час проектування.

2.5. Організовує роботу з раціонального компонування конструктивних елементів проекту, забезпечує відповідність проекту технічному завданню на проектування, правильний вибір принципових схем, високий рівень стандартизації і уніфікації обладнання.

2.6. Організовує проведення різних випробувань та аналізує їх результати.

2.7. Керує встановленням і налагодженням устаткування під час проведення випробувань, досліджень дослідних зразків.

2.8. Керує впровадженням розроблених технічних рішень і виконаних розробок.

2.9. Готує звіти з узагальнення результатів досліджень і розробок.

2.10. Проводить експертизу наукових робіт інших організацій, бере участь у роботі семінарів, конференцій.

2.11. Керує працівниками групи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.