Інструкція для посади "Керівник групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник групи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва;
      - економіку кінематографії;
      - організацію виробництва і управління на кіностудії;
      - накази, розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії, керівництва кіностудії;
      - технологію фільмовиробництва;
      - основи кінорежисури;
      - сучасний досвід організації виробництва фільмів;
      - трудове законодавство;
      - відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії;
      - порядок оформлення трудових та інших угод з приватними особами і сторонніми організаціями;
      - методику розробки календарно-постановницького плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму);
      - нормативи на виробництво фільмів;
      - фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями;
      - планування і фінансування виробництва фільмів;
      - оперативно-виробничий облік та звітність;
      - техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи;
      - основи діловодства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Керівник групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всією виробничо-економічною і фінансовою діяльністю знімальної групи.

2.2. Організовує виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму.

2.3. Розроблює спільно з кінорежисером, кінооператором ліміт на постановку фільму, кошторис і календарний план на період режисерської розробки і на підготовчий період.

2.4. Бере участь в розробці календарно-постановницького плану і генерального кошторису, у створенні і захисті постановницького проекту.

2.5. Комплектує спільно з кінорежисером-постановником склад знімальної групи і подає його на затвердження дирекції кіностудії.

2.6. Організовує вибір місць натурних зйомок.

2.7. Керує виїздом і організацією бази знімальної групи.

2.8. Забезпечує готовність об'єктів до зйомки.

2.9. Бере участь у прийманні готових декорацій.

2.10. Планує роботу знімальної групи.

2.11. Забезпечує нормальні умови роботи для знімальної групи.

2.12. Визначає спільно з кінорежисером-постановником планове завдання на кожний знімальний день.

2.13. Керує роботою із заготовлення сценічно-постановчих засобів і здійснює контроль за їхнім використанням.

2.14. Забезпечує правильне використання знімальною групою транспортних засобів.

2.15. Затверджує акти і підписує документи, що є підставою для розрахунків з відділами і цехами студії, сторонніми організаціями і особами, а також акти на простої і перезйомки і на списання у встановленому порядку майна, що стало непридатним, чи на його знищення у процесі зйомок.

2.16. Розпоряджається в межах затвердженого генерального кошторису всіма матеріалами і коштами, виділеними знімальній групі, укладає договори, дає замовлення, пов'язані з постановкою картини.

2.17. Забезпечує спільно з підрозділами інженерно-технічної служби своєчасне передання вихідних матеріалів до Національного центру Олександра Довженка.

2.18. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи.

2.19. Спрямовує діяльність колективу знімальної групи на досягнення високих виробничо-економічних показників, забезпечує умови для створення фільму на високому художньому рівні.

2.20. Готує матеріал і доповідає дирекції про стан справ у знімальній групі.

2.21. Здійснює організацію робіт знімальної групи у відповідності з правилами та нормами охорони праці, контролює їх виконання.

2.22. Забезпечує збереження державної власності і ефективне використання матеріальних і фінансових коштів, виділених на виробництво фільму.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.