Інструкція для посади "Керівник дослідної бригади", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник дослідної бригади" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні та нормативні матеріали вищих органів, що стосуються напрямків розвитку галузі та тематики проведених досліджень і розробок;
      - організацію та планування проектних робіт;
      - методи проведення досліджень і розробок, оцінки якості розроблювальних проектів, технічні вимоги до них;
      - умови монтажу і технічної експлуатації проектованого устаткування;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали по розробці та оформленню технічної документації;
      - методи проведення технічних розрахунків;
      - методи складання техніко-економічних обґрунтувань проектних розробок;
      - сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт;
      - передовий вітчизняний і закордонний досвід проектування;
      - вимоги організації праці при проектуванні;
      - основи стандартизації;
      - основи патентознавства;
      - порядок оформлення заявок на винаходи та відкриття;
      - економіку, організацію праці та організацію виробництва;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Керівник дослідної бригади призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник дослідної бригади підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник дослідної бригади керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник дослідної бригади під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво бригадою (групою) працівників по створенню комплексного проекту.

2.2. Забезпечує виконання робіт високої якості, у встановлений термін, на високому технічному рівні.

2.3. Бере участь у розробці перспективних і річних планів дослідних і проектних робіт.

2.4. Планує і координує роботу бригади (групи) по розробці окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем.

2.5. Керує розробкою програм, методик проведення робіт, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, кошторисно-договірної документації, а також складанням сітьових та інших графіків організації виконання проекту, погоджує їх зі співвиконавцями та зацікавленими установами (організаціями).

2.6. Проводить роботу з вишукування раціонального компонування конструктивних елементів проекту, забезпечує відповідність проекту технічному завданню на проектування, правильний вибір принципових схем комплексу, високий рівень стандартизації та уніфікації встаткування.

2.7. Здійснює контроль за якістю та своєчасністю підготовки технічної документації, відповідністю прийнятого в проекті устаткування, комплектуючих виробів і матеріалів діючим стандартам та технічним умовам.

2.8. Здійснює експериментальну перевірку та дослідження нових конструктивних рішень, організує роботу з обґрунтування обраних параметрів устаткування, визначенню надійності та довговічності комплексу, оцінює його патентоспроможність.

2.9. Узагальнює матеріали дослідження, керує складанням науково-технічних звітів по етапах робіт і за завданням у цілому.

2.10. Керує випробуваннями проектованого устаткування, здійснює авторський нагляд і забезпечує надання технічної допомоги при його доведенні та впровадженні.

2.11. Організує оформлення актів передачі комплексу на промислові випробування.

2.12. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід виконання аналогічних робіт з метою його використання при проектуванні.

2.13. Дає відгуки і висновки на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, проекти стандартів і технічних умов.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник дослідної бригади має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник дослідної бригади має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник дослідної бригади має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник дослідної бригади має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник дослідної бригади має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник дослідної бригади має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник дослідної бригади має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник дослідної бригади має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник дослідної бригади має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник дослідної бригади несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.