Інструкція для посади "Технік із стандартизації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік із стандартизації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - технік із стандартизації I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка із стандартизації II категорії - не менше 1 року. Технік із стандартизації II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка із стандартизації - не менше 2 років. Технік із стандартизації: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні і нормативні матеріали щодо розроблення, оформлення і впровадження стандартів та інших документів із стандартизації та сертифікації;
      - систему конструкторської підготовки виробництва;
      - систему технологічної підготовки виробництва;
      - конструктивні дані продукції, що випускається підприємством і технологію її виробництва;
      - державні галузеві стандарти і стандарти підприємства;
      - методи розрахунку рівня стандартизації та уніфікації в розроблюваних проектах, економічної ефективності їх впровадження і заходів з підготовки до проведення сертифікації продукції;
      - правила реєстрації, обліку, зберігання, видавання стандартів та іншої технічної документації;
      - порядок забезпечення ними підрозділів підприємства;
      - основи економіки, організації праці, виробництва;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Технік із стандартизації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік із стандартизації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік із стандартизації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік із стандартизації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь під керівництвом більш кваліфікованого працівника в розробленні та оформленні проектів стандартів та інших документів із стандартизації та сертифікації продукції, що виготовляється підприємством, в проведенні робіт із стандартизації та уніфікації виробів, їх елементів, а також у підготовці до проведення робіт до сертифікації та атестації продукції.

2.2. Вносить до чинних стандартів доповнення і зміни, анулює скасовані стандарти та інші документи із стандартизації, реєструє їх, комплектує, зберігає контрольні примірники.

2.3. Бере участь у розробленні і реалізації заходів щодо підвищення науково-технічного рівня стандартів і технічних умов, програм комплексної стандартизації, застосування стандартизованих та уніфікованих виробів, складальних одиниць і деталей, матеріалів і технологічної оснастки в підрозділах підприємства.

2.4. Бере участь у проведенні розрахунків економічної ефективності робіт із стандартизації та сертифікації, контролю за визначенням рівня стандартизації й уніфікації в розроблюваних на підприємстві проектах.

2.5. Виконує роботи із стандартизації, своєчасної підготовки стандартів до перевидання, забезпечення підрозділів необхідними документами із стандартизації та сертифікації, відомостями про наявність стандартів, їх зміни та анулювання, оформлює запити, що надходять від сторонніх організацій, на придбання стандартів.

2.6. Систематизує, опрацьовує і підготовляє дані для складання звітів про роботу із стандартизації та сертифікації, у тому числі про впровадження стандартів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік із стандартизації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік із стандартизації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік із стандартизації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік із стандартизації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік із стандартизації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік із стандартизації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік із стандартизації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік із стандартизації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік із стандартизації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік із стандартизації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік із стандартизації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік із стандартизації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік із стандартизації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік із стандартизації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік із стандартизації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік із стандартизації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.