Інструкція для посади "Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства;
      - стратегію і перспективи розвитку підприємства;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - стан і перспективи розвитку галузі, ринків збуту продукції, робіт (послуг), систему економічних стандартів і показників підприємства;
      - форми організації і методи обліку і аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
      - методи порівняльного аналізу результатів роботи підприємства з показниками підприємств, що випускають аналогічну продукцію;
      - організацію економічної роботи на підприємстві;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції, удосконалення організації праці і управління;
      - вітчизняний і світовий досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки;
      - економіку і організацію виробництва, праці і управління;
      - основи технології виробництва;
      - організацію статистичного обліку в галузі та на підприємстві;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво проведенням економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємства з метою обґрунтування впровадження нових технологій, зміни асортименту продукції з урахуванням кон'юнктури ринку, розроблення пропозицій з удосконалення управління підприємством і ефективному виявленню і використанню наявних ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності продукції, яка виробляється, робіт (послуг) і одержання прибутку.

2.2. Забезпечує участь лабораторії в проведенні маркетингових досліджень, визначенні перспектив розвитку підприємства, розробленні пропозицій зі складання бізнес-планів.

2.3. Організовує роботу зі збирання, систематизації та вивчення статистичної інформації, яка характеризує показники виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, а також підприємств, які виготовляють аналогічну продукцію.

2.4. Проводить аналіз цих показників з метою визначення можливого підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг), регулювання обсягів виробництва з урахуванням вимог ринку.

2.5. Забезпечує створення якісної нормативно-методичної бази планування і проведення комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, стежить за її вчасним оновленням.

2.6. Керує проведенням аналізу виконання виробничої програми за обсягами виробництва і якістю продукції (у тому числі з основних її видів), продуктивності праці, ефективності використання основних фондів і обігових коштів, ритмічності виробництва, змін собівартості продукції (у порівнянні з попереднім періодом і з встановленими нормативами) тощо.

2.7. Організовує розроблення на основі результатів аналізу діяльності підприємства пропозицій з використання внутрішньогосподарських резервів підвищення її ефективності.

2.8. Забезпечує методичне керівництво структурними підрозділами підприємства з проведення оперативного економічного аналізу процесу виконання планових завдань, виявлення та визначення шляхів використання резервів виробництва.

2.9. Організовує роботу з проведення економічних досліджень на основі використання передових інформаційних технологій і обчислювальних засобів.

2.10. Керує працівниками лабораторії.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.