Інструкція для посади "Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо економіки й організації будівельного виробництва, перспективи розвитку будівельної організації;
      - порядок проведення тендерів (конкурсів), укладання і виконання контрактів (договорів);
      - економічні методи управління й організації планової роботи;
      - методи порівняльного аналізу наслідків роботи з показниками передових організацій;
      - форми організації та методи обліку й аналізу виробничої, господарської та соціальної діяльності будівельної організації та її підрозділів;
      - економіку й організацію праці й управління виробництвом, основи технології виробництва;
      - організацію статистичного обліку в галузі;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою з комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажної організації з метою більш раціонального використання виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення обсягів незавершеного будівництва, підвищення економічної ефективності та рентабельності виробництва, удосконалення економічних методів управління, наукового обґрунтування планів.

2.2. Розробляє методики проведення комплексного економічного аналізу різних напрямів діяльності будівельної організації та її підрозділів; здійснює дослідження якості нормативів, що застосовуються для планування; бере участь у роботі з техніко-економічного обґрунтування перспективи розвитку будівельної організації.

2.3. Організовує збирання, систематизацію та вивчення статистичних даних, що характеризують кількісні та якісні показники діяльності будівельної організації та її підрозділів, удосконалення методів економічного планування.

2.4. Забезпечує розроблення із залученням інших відділів нормативів витрат матеріальних ресурсів, витрат праці, використання будівельних машин, тривалості етапів будівництва, фондовіддачі тощо.

2.5. Проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і впровадження заходів щодо їх використання, здійснює методичне керівництво економічними службами будівельної організації, забезпечує розроблення методичних матеріалів та розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.6. Займається питаннями застосування обчислювальної техніки і математичних методів у економічних дослідженнях та впровадження передового досвіду будівельно-монтажних робіт організацій, що досягли високих техніко-економічних показників.

2.7. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.8. Керує працівниками лабораторії.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.