Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник зміни цеху електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на посадах з оперативного керування виробництвом у відповідному цеху - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації устаткування відповідного цеху; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила та норми радіаційної безпеки*; Правила ядерної безпеки атомних електростанцій*; правила Держнаглядохоронпраці; правила Держатомнагляду*; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках; Правила безпеки під час роботи з інструментом та інш.пристроями; Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України; схеми, характеристики та інструкції з експлуатації устаткування та споруд електричних станцій в обсязі вимог, встановлених головним інженером для начальника зміни відповідного цеху; посадові, виробничі та протиаварійні інструкції; територіальне розташування приміщень та устаткування електростанції; технологічне призначення основного устаткування електростанції, схему паливопостачання електростанції, а начальник зміни котлотурбінного, котельного, турбінного цехів, цеху теплової автоматики та вимірювань, реакторного та реакторно-турбінного цехів атомних електростанцій - головні електричну і теплову схеми станції, схему власних потреб станції, пожежотехнічного водопостачання, норми та якість води, пари і конденсату, робочого, аварійного та інших видів освітлення, автоматичних регулювальних пристроїв, технологічних захистів, блоківок та сигналізації устаткування, а також принципи роботи й схему розміщення вимірювальних приладів і датчиків, електросхему та схему вторинної комутації систем керування захистів*, принципові технологічні схеми першого та другого контурів* (знання означених схем повинно бути в межах компетенції начальника зміни відповідного цеху). Начальник зміни електроцеху, крім того, повинен знати принципові схеми і принципи роботи релейного захисту, вторинної комутації (в частині оперативного струму) та схеми дільниці електромереж і магістральних ліній енергосистеми, що прилягають до станції. Начальнику зміни реакторного цеху атомної станції необхідно додатково знати призначення, будову й принцип роботи системи керування та захисту реактора, основи дозиметричного та спецтехнологічного контролю. Начальнику зміни хімцеху необхідно додатково знати принцип роботи автоматичного хімконтролю. Начальники змін усіх цехів повинні також знати: експлуатаційні характеристики основного та допоміжного устаткування цеху; територіальне розташування основного та допоміжного устаткування цеху й комутаційної апаратури в цеху (для начальника зміни електроцеху - у всіх цехах та приміщеннях електростанції); основи побудови АСК ТП електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво експлуатацією устаткування відповідного цеху в зміні і підлеглим йому оперативним персоналом. Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу устаткування, дотримання персоналом зміни цеху Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки*, Правил радіаційної безпеки, Правил ядерної безпеки атомних електростанцій*, правил пожежної безпеки, правил Держміськтехнагляду, посадових та виробничих інструкцій, трудової та виробничої дисципліни. Керує проведенням перемикань у схемах устаткування цеху і бере участь у самих перемиканнях. Веде спостереження за роботою устаткування і під керівництвом начальника зміни електростанції забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного і теплового навантаження. Здійснює керівництво перевантаженням палива в реакторі**. У відповідності з графіком проводить обходи та огляди устаткування та робочих місць, під час яких перевіряє дотримання встановлених режимів роботи устаткування, стан устаткування, будівель і споруд, порядок на робочих місцях, ведення оперативно-технічної документації. Виявляє дефекти устаткування для наступного усунення їх ремонтним персоналом, а за можливості усуває їх силами персоналу своєї зміни. У відповідності до затверджених графіків проводить профілактичні випробування устаткування, систем регулювання, контролю, сигналізації та захисту, контролює графік переходу на резервне устаткування. Здійснює допуск ремонтного персоналу до робіт на устаткуванні і готує місце для цих робіт у відповідності до вимог правил безпеки, правил і норм радіаційної безпеки*, а по закінченню робіт приймає робоче місце й силами оперативного персоналу зміни готує устаткування до ввімкнення в роботу або до поставлення його в резерв. Інструктує персонал цеху з правил безпечного ведення робіт та з правильного користування захисними засобами. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу зміни. Організовує впровадження передових прийомів та методів праці серед персоналу зміни. Проводить оперативні наради зміни. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. Контролює радіаційну обстановку в приміщеннях цеху*. Веде оперативну документацію, інструктує персонал цеху та підрядних організацій.

Спеціалізація
(*) Тільки для начальника зміни атомної станції. (**) Тільки для начальника зміни реакторного цеху атомної станції.