Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Начальник відділу технічного обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази вищих органів стосовно діяльності відділу; чинні стандарти, технічні умови, перспективи технічного розвитку галузі та підприємства; конструкції механізмів, умови їх експлуатації, технічні вимоги до механізмів, умов їх монтажу і здавання до експлуатації; правила оформлення матеріалів для укладення договорів на проведення монтажних, пусконалагоджувальних робіт і технічного обслуговування продукції, що випускається; порядок подання та розгляду рекламацій на вироби; досвід вітчизняних та світових підприємств з удосконалення організаційних форм і методів технічного обслуговування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надання технічної допомоги підприємствам-замовникам з монтажу, налагодження, випробування та досягнення проектних потужностей обладнання, що поставляється. Організує проведення робіт з контролю за додержанням правил зберігання устаткування у замовника, його переконсервування, ревізії та підготовки до монтажу. Здійснює контроль за виконанням інструкцій і технічних вимог під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та ремонту устаткування. Організує участь працівників відділу в підготовці матеріалів для укладення договорів на технічне обслуговування виробів у гарантійний та післягарантійний періоди. Забезпечує вивчення й аналіз причин дефектів, що виявлені під час монтажу, налагодження, технічного обслуговування та залучає працівників інших підрозділів підприємства для вирішення цих питань. Припиняє монтаж, пусконалагоджувальні роботи й експлуатацію устаткування у разі виявлення порушень замовником інструкцій з монтажних, налагоджувальних робіт та експлуатації. Забезпечує участь працівників відділу в налагодженні, комплексних випробуваннях і здаванні устаткування до експлуатації, розробленні пропозицій з необхідного коригування конструкторської та монтажної документації. Дає необхідні роз'яснення та приймає технічні рішення в межах своєї компетенції для забезпечення якісного та своєчасного монтажу, налагодження та освоєння устаткування. Забезпечує розгляд поданих рекламацій і претензій щодо якості монтажу устаткування, вивчення причин, що призводять до браку, підготовку пропозицій з усунення виявлених недоліків. Очолює роботу із збирання, систематизації й аналізу інформації про роботу, відмови та пошкодження виробів, розробляє рекомендації з модернізації, удосконалення конструкцій та якості їх виготовлення з метою підвищення безвідмовності, довговічності та ремонтопридатності. Вживає заходів щодо усунення в установлені терміни відмов і пошкоджень деталей і складальних одиниць, що виникають в гарантійний період експлуатації виробів з вини підприємства. Організує вивчення вітчизняного та світового досвіду у сфері удосконалення організаційних форм і методів технічного обслуговування, спрямованих на всебічне й повне задоволення потреб замовника. Керує працівниками відділу.