Інструкція для посади "Начальник відділу технічного обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу технічного обслуговування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази вищих органів стосовно діяльності відділу;
      - чинні стандарти, технічні умови, перспективи технічного розвитку галузі та підприємства;
      - конструкції механізмів, умови їх експлуатації, технічні вимоги до механізмів, умов їх монтажу і здавання до експлуатації;
      - правила оформлення матеріалів для укладення договорів на проведення монтажних, пусконалагоджувальних робіт і технічного обслуговування продукції, що випускається;
      - порядок подання та розгляду рекламацій на вироби;
      - досвід вітчизняних та світових підприємств з удосконалення організаційних форм і методів технічного обслуговування;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу технічного обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу технічного обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу технічного обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу технічного обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надання технічної допомоги підприємствам-замовникам з монтажу, налагодження, випробування та досягнення проектних потужностей обладнання, що поставляється.

2.2. Організує проведення робіт з контролю за додержанням правил зберігання устаткування у замовника, його переконсервування, ревізії та підготовки до монтажу.

2.3. Здійснює контроль за виконанням інструкцій і технічних вимог під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та ремонту устаткування.

2.4. Організує участь працівників відділу в підготовці матеріалів для укладення договорів на технічне обслуговування виробів у гарантійний та післягарантійний періоди.

2.5. Забезпечує вивчення й аналіз причин дефектів, що виявлені під час монтажу, налагодження, технічного обслуговування та залучає працівників інших підрозділів підприємства для вирішення цих питань.

2.6. Припиняє монтаж, пусконалагоджувальні роботи й експлуатацію устаткування у разі виявлення порушень замовником інструкцій з монтажних, налагоджувальних робіт та експлуатації.

2.7. Забезпечує участь працівників відділу в налагодженні, комплексних випробуваннях і здаванні устаткування до експлуатації, розробленні пропозицій з необхідного коригування конструкторської та монтажної документації.

2.8. Дає необхідні роз'яснення та приймає технічні рішення в межах своєї компетенції для забезпечення якісного та своєчасного монтажу, налагодження та освоєння устаткування.

2.9. Забезпечує розгляд поданих рекламацій і претензій щодо якості монтажу устаткування, вивчення причин, що призводять до браку, підготовку пропозицій з усунення виявлених недоліків.

2.10. Очолює роботу із збирання, систематизації й аналізу інформації про роботу, відмови та пошкодження виробів, розробляє рекомендації з модернізації, удосконалення конструкцій та якості їх виготовлення з метою підвищення безвідмовності, довговічності та ремонтопридатності.

2.11. Вживає заходів щодо усунення в установлені терміни відмов і пошкоджень деталей і складальних одиниць, що виникають в гарантійний період експлуатації виробів з вини підприємства.

2.12. Організує вивчення вітчизняного та світового досвіду у сфері удосконалення організаційних форм і методів технічного обслуговування, спрямованих на всебічне й повне задоволення потреб замовника.

2.13. Керує працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу технічного обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу технічного обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу технічного обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу технічного обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу технічного обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу технічного обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу технічного обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу технічного обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу технічного обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу технічного обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.