Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник цеху залізничного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; схему транспортних комунікацій розрізу; технологію та організацію проведення транспортних робіт; обладнання цеху та правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонту; технічні вимоги до якості вугілля, що видобувається; норми та розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує безперебійне транспортування вугілля, порід розкриву та господарських вантажів на розрізі з дотриманням правил безпеки і технічної експлуатації. Організовує: постійне підвищення продуктивності праці та зниження собівартості транспортування вантажів на основі впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, покращання використання діючого обладнання, реконструкції та вдосконалення колійного і ремонтного господарства; справний стан колійних шляхів, електровозів, вагонів, конвеєрів, контактної мережі, засобів освітлення, світлових табло і покажчиків; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни в цеху. Створює безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці в цеху. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи цеху; у розгляді причин аварій, нещасних випадків на транспорті, розробляє заходи щодо їх запобігання; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує своєчасне розроблення виробничих завдань бригадам і окремим робітникам, здійснює керівництво та контроль за їх виконанням; керує розробленням оперативних планів роботи цеху, графіків ремонту транспортного обладнання, колієпідіймальних машин і механізмів, приладів та інших технічних засобів, закріплених за підрозділом. Забезпечує підготовку і виконання планів удосконалення транспорту розрізу, проведення випробувань нових машин і механізмів, пристроїв системи центрального блокування (СЦБ) і зв'язку, засобів автоматизації; підготовку транспортного господарства розрізу до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води; складання норм матеріальних і трудових витрат на транспортні та ремонтно-колійні роботи. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує роботу громадських інспекторів з охорони праці та виконання прийнятих пропозицій щодо усунення порушень правил безпеки. Організовує правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання і контролює використання обладнання, машин і механізмів, закріплених за цехом. Своєчасно складає і доводить до відома бригадирів і робітників календарні графіки виходів на місяць, розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: знання робітниками цеху правил безпеки та технічної експлуатації транспортного обладнання; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.