Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Керівник закладу забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного профільного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю закладу забезпечення (далі – заклад), визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів, своїх заступників. Розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів закладу, очолює та контролює їх роботу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на заклад завдань. Визначає стратегію та основні напрями діяльності закладу та характер роботи його структурних підрозділів відповідно до визначених завдань та функцій. Забезпечує розробку перспективних та поточних планів роботи закладу, його структурних підрозділів, здійснює контроль за їх виконанням. Вносить пропозиції до планів роботи Держспецзв’язку у межах компетенції. Забезпечує виконання закладом заходів щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності закладу щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення, приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Досліджує негативні тенденції, вносить керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо їх усунення. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо інформаційного забезпечення керівництва Держспецзв’язку про стан вирішення питань щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення. Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів про хід виконання планів. Здійснює організаційні заходи щодо координації роботи та взаємодії закладу з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час розв’язання питань щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення. Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів, інструкцій та документів з питань, що належать до компетенції закладу. Вживає необхідних заходів щодо організації роботи закладу, підвищення ефективності його роботи, вносить пропозиції керівництву Держспецзв’язку щодо вдосконалення та поліпшення роботи з питань щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід, узагальнює та впроваджує досягнення науки та передовий досвід за напрямом діяльності закладу. Організовує підготовку керівництву Держспецзв’язку доповідних записок, проектів нормативно-правових актів та розпоряджень з питань матеріально-технічного та інших видів забезпечення. Здійснює особистий прийом особового складу Держспецзв`язку з питань, пов’язаних з діяльністю закладу. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідного особового складу. Організовує та контролює дотримання вимог чинного законодавства з питань державної таємниці та дотримання режиму секретності у службовій діяльності закладу. Здійснює контроль за веденням у закладі діловодства та збереженням документів відповідно до чинного законодавства. Забезпечує дотримання особовим складом закладу правил внутрішнього розпорядку та дисципліни. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу закладу, збереження життя та здоров’я особового складу закладу під час виконання ним службових обов’язків. Забезпечує створення належних умов праці особовому складу закладу для виконання його функціональних обов’язків. Організовує виховання особового складу, забезпечує ділове листування з питань, які стосуються матеріально-технічного та інших видів забезпечення.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження, організовувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.