Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Керівник закладу охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції закладу охорони; основні засади державної політики у сфері правоохоронної діяльності, інформаційної безпеки; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи державного управління; основи економіки, фінансів, організації праці та управління; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою закладу охорони (далі – заклад). Забезпечує виконання покладених на заклад завдань за всіма напрямами службової діяльності. Очолює та організовує роботу особового складу закладу. Розподіляє функціональні обов’язки між особовим складом закладу, здійснює координацію та регулювання його роботи із забезпечення цілісності об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей. Визначає ступінь відповідальності особового складу організації охорони за забезпечення цілісності об’єктів охорони. Забезпечує ефективне виконання покладених на заклад завдань щодо охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей Держспецзв’язку. Несе персональну відповідальність за результати роботи особового складу закладу, виконавську та службову дисципліну, дотримання правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, законності та, за потреби, режиму секретності і конспірації. Бере участь у розробці окремих положень комплексних державних і регіональних програм розвитку та діяльності Держспецзв’язку з питань, що належать до компетенції закладу. Організовує збір та систематизацію інформації щодо стану об’єктів охорони, її поточний та комплексний аналіз, за результатами аналізу приймає рішення щодо раціональної розстановки сил та засобів охорони, їх перегрупування у разі необхідності. Вивчає передовий досвід організації охорони, зарубіжний досвід щодо застосування сучасних заходів для охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей. Організовує підготовку відповідних пропозицій щодо цих питань керівництву Держспецзв’язку. Організовує своєчасне виконання особовим складом закладу наказів, розпоряджень та вказівок керівництва Держспецзв’язку, розгляд заяв, скарг та запитів фізичних і юридичних осіб та інших документів, приймає рішення щодо них. Організовує комплексне використання наявних можливостей для безперервної роботи з охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу закладу. Встановлює відповідно до чинного законодавства внутрішній розпорядок та визначає режим роботи, створює умови для безпечного виконання особовим складом закладу покладених на нього обов’язків. Забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу закладу. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасність подання керівництву Держспецзв’язку інформації за напрямом роботи закладу. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності з питань, що належать до його компетенції та повноважень; видавати накази, розпорядження, у межах компетенції, організовувати та контролювати їх виконання; заслуховувати звіти підлеглих про виконання ними функціональних обов’язків; вносити пропозиції щодо оперативного забезпечення охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей, запобігання їх пошкодженню або знищенню; організовувати і проводити у межах своїх повноважень наради та семінари, що стосуються діяльності закладу; визначати основні напрями удосконалення роботи закладу у межах наданих повноважень та компетенції.