Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Голова колективного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; напрям, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; способи господарювання та управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки в галузі сільського господарства України та за кордоном і досвід кращих сільськогосподарських підприємств; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує відповідно до законодавства про сільськогосподарські підприємства (виробничі об'єднання) всіма видами діяльності підприємства. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва, його відповідності до кращих світових зразків з метою найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого упровадження нової техніки і прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва й управління, удосконалення господарського механізму. Забезпечує виконання підприємством завдань державного замовлення, згідно встановлених кількісних і якісних показників, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, а також усіх обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками та приватними особами. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів, матеріальних, фінансових і трудових затрат, широкого поширення передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва, досягаючи високих технікоекономічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання усіх видів ресурсів. Вживає заходів із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та повноважень і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам голови, керівникам виробничих одиниць, а також функціональних і виробничих підрозділів підприємства. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.