Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу кадрового забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи з управління персоналом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регулюють кадрову діяльність, нормативно-правові акти, методичні матеріали з управління персоналом у сфері діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, трудове законодавство; структуру, спеціалізацію, перспективи розвитку та кадрову політику Держспецзв’язку; порядок складання прогнозів, визначення перспективної та поточної потреби у кадрах; стан ринку праці та інші джерела забезпечення кадрами; методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів; основи профорієнтаційної роботи; основи соціології, психології праці; порядок формування та ведення банку даних про особовий склад; порядок розроблення планів комплектування кадрами; вимоги до оформлення, ведення та збереження кадрової документації; можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи з кадрами; порядок складання встановленої звітності та оформлення пенсій особовому складу та сім’ям; організацію табельного обліку; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює керівництво відділом (сектором) з питань забезпечення органу Держспецзв’язку особовим складом потрібних професій, фахів та кваліфікації згідно зі штатним розписом. Керує розробленням планів комплектування органу Держспецзв’язку. Організовує розроблення прогнозів визначення поточної та перспективної потреби в кадрах та джерел її поповнення. На основі аналізу загальної потреби органу Держспецзв’язку у кадрах визначеного рівня та профілю підготовки, заявок структурних підрозділів органу Держспецзв’язку, результатів атестації та інформації щодо здобутої освіти та індивідуального навчання особового складу планує його підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, визначає напрями, методи та терміни навчання. Керує організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу в органі Держспецзв’язку. Розроблює та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без відриву від служби у заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти. Контролює дотримання соціальних гарантій особового складу у період навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток тощо). Здійснює добір, стажування та розстановку кадрів за здобутою професією та фахом, кваліфікацією, особистими та діловими якостями. Здійснює роботу зі створення резерву кандидатів на заміщення керівних посад. Бере участь в атестації особового складу, розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування молодих кадрів, реалізації рекомендацій атестаційних комісій. Визначає особовий склад, який підлягає черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів. Організовує ведення встановленої документації з питань кадрового забезпечення, обліку особового складу, оформлення документації щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Вживає заходів щодо вдосконалення форм та методів роботи з питань кадрового забезпечення. Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Забезпечує збереження та заповнення трудових книжок особового складу, видавання довідок про його трудову діяльність. Організовує підготовку матеріалів для подання особового складу до заохочень та винагород. Забезпечує підготовку та подання до органів соціального забезпечення документів для призначення пенсій. Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрового забезпечення органу Держспецзв’язку, контролює виконання особовим складом відділу (сектору) нормативно-правових актів з питань роботи з кадрами. Організовує табельний облік, складання та виконання графіків відпусток. Контролює стан трудової дисципліни в органі Держспецзв’язку. Розроблює та впроваджує заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; розглядати та узгоджувати проекти укладених договорів з питань навчання особового складу та прийняття на роботу після навчання; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання посадових обов’язків; погоджувати, візувати проекти наказів та розпоряджень щодо прийняття (призначення), переведення і звільнення особового складу органу Держспецзв’язку та з інших кадрових питань; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадрового забезпечення органу Держспецзв’язку.