Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Викладач-стажист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, Дисциплінарний статут; зміст і принципи організації навчання з відповідної фахової дисципліни; основні технологічні процеси та заходи роботи за профілем; основи економіки, організації виробництва та управління; педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання та виховання; законодавство про проходження служби; правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під загально-методичним керівництвом професіонала, призначеного керівництвом кафедри, організовує та проходить педагогічну практику з проведення навчальної та навчально-методичної роботи з окремих видів навчальних занять, окрім лекцій. Бере участь у науковій і науково-дослідній роботі з одного із наукових напрямів роботи кафедри. Під керівництвом професора, доцента або старшого викладача розроблює або бере участь у розробці методичних посібників за видами навчальних занять і навчальної роботи. Бере участь у виховній роботі, організації та керівництві науково-дослідною роботою курсантів (слухачів); у профорієнтаційній роботі зі випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення, розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази навчального процесу. Виконує службові доручення куратора дисципліни (професора, доцента, старшого викладача), планує процеси організації, ведення та методичного забезпечення окремих видів навчальних занять і всієї дисципліни в цілому. Своєчасно повідомляє керівництво кафедри, куратора дисципліни про неможливість виконання роботи, зумовленої розкладом занять. Веде облік науково-методичних розробок, систематизує їх та здає до архіву. Підтримує навчальну дисципліну, здійснює оперативний контроль за присутністю курсантів (слухачів) на заняттях. Підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність.

Спеціалізація
Має право: брати участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, структури та навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями; брати участь в обговоренні та вирішенні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати встановленим порядком згідно із чинним законодавством; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових і науково-педагогічних посад.