Інструкція для посади "Викладач-стажист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Викладач-стажист" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, Дисциплінарний статут;
      - зміст і принципи організації навчання з відповідної фахової дисципліни;
      - основні технологічні процеси та заходи роботи за профілем;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання;
      - сучасні форми і методи навчання та виховання;
      - законодавство про проходження служби;
      - правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Викладач-стажист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Викладач-стажист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Викладач-стажист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Викладач-стажист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під загально-методичним керівництвом професіонала, призначеного керівництвом кафедри, організовує та проходить педагогічну практику з проведення навчальної та навчально-методичної роботи з окремих видів навчальних занять, окрім лекцій.

2.2. Бере участь у науковій і науково-дослідній роботі з одного із наукових напрямів роботи кафедри.

2.3. Під керівництвом професора, доцента або старшого викладача розроблює або бере участь у розробці методичних посібників за видами навчальних занять і навчальної роботи.

2.4. Бере участь у виховній роботі, організації та керівництві науково-дослідною роботою курсантів (слухачів); у профорієнтаційній роботі зі випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення, розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази навчального процесу.

2.5. Виконує службові доручення куратора дисципліни (професора, доцента, старшого викладача), планує процеси організації, ведення та методичного забезпечення окремих видів навчальних занять і всієї дисципліни в цілому.

2.6. Своєчасно повідомляє керівництво кафедри, куратора дисципліни про неможливість виконання роботи, зумовленої розкладом занять.

2.7. Веде облік науково-методичних розробок, систематизує їх та здає до архіву.

2.8. Підтримує навчальну дисципліну, здійснює оперативний контроль за присутністю курсантів (слухачів) на заняттях.

2.9. Підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Викладач-стажист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Викладач-стажист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Викладач-стажист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Викладач-стажист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Викладач-стажист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Викладач-стажист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Викладач-стажист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Викладач-стажист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Викладач-стажист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Викладач-стажист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Викладач-стажист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Викладач-стажист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Викладач-стажист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Викладач-стажист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Викладач-стажист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Викладач-стажист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: брати участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, структури та навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями; брати участь в обговоренні та вирішенні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо; проводити наукові дослідження та публікувати їх результати встановленим порядком згідно із чинним законодавством; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових і науково-педагогічних посад.