Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Керуючий агентством торговельним", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; кон'юнктуру вітчизняного і світових ринків; основи стратегічного маркетингу, менеджменту; порядок укладання та оформлення угод; психологію та етику ділового спілкування; теорію і практику ведення переговорів; основи інформатики, сучасну комп'ютерну техніку і системи зв'язку; основи трудового законодавства; бухгалтерський облік та статистичну звітність; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг торгівлі; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво торговельним агентством відповідно до чинного законодавства України про підприємництво. Діє від імені агентства, представляє його інтереси, розпоряджається майном, укладає угоди, в тому числі трудові договори, в межах наданих йому повноважень. Координує і спрямовує роботу працівників, організує ефективну взаємодію структурних підрозділів агентства, які вивчають товарну кон'юнктуру, визначають потенційних споживачів і конкурентів, розміри ринку, рівні цін, канали збуту, проводять необхідні рекламні заходи, організують укладання угод. Аналізує та оцінює проблеми та тенденції розвитку соціально-економічних процесів господарського комплексу України в цілому, а також окремих галузей та регіонів, на які поширюється діяльність агентства. Організує розроблення пропозицій щодо коректив стратегії і тактики діяльності та створення позитивного іміджу агентства. Здійснює моделювання ринкових операцій і ситуацій, поведінки споживачів, сегментування ринків, виконує інші операції з метою входження і закріплення на ринках збуту. Організує маркетингові ринкові дослідження та розроблення маркетингових планів. Забезпечує необхідні організаційні, матеріально-технічні, економічні та правові умови розвитку і функціонування агентства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Контролює додержання працівниками агентства правил і норм охорони праці, виробничої санітарії.