Інструкція для посади "Керуючий агентством торговельним", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий агентством торговельним" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - кон'юнктуру вітчизняного і світових ринків;
      - основи стратегічного маркетингу, менеджменту;
      - порядок укладання та оформлення угод;
      - психологію та етику ділового спілкування;
      - теорію і практику ведення переговорів;
      - основи інформатики, сучасну комп'ютерну техніку і системи зв'язку;
      - основи трудового законодавства;
      - бухгалтерський облік та статистичну звітність;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг торгівлі;
      - правила конкурентних взаємовідносин;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - основи психології та етики в торгівлі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

1.4. Керуючий агентством торговельним призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий агентством торговельним підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий агентством торговельним керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий агентством торговельним під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво торговельним агентством відповідно до чинного законодавства України про підприємництво.

2.2. Діє від імені агентства, представляє його інтереси, розпоряджається майном, укладає угоди, в тому числі трудові договори, в межах наданих йому повноважень.

2.3. Координує і спрямовує роботу працівників, організує ефективну взаємодію структурних підрозділів агентства, які вивчають товарну кон'юнктуру, визначають потенційних споживачів і конкурентів, розміри ринку, рівні цін, канали збуту, проводять необхідні рекламні заходи, організують укладання угод.

2.4. Аналізує та оцінює проблеми та тенденції розвитку соціально-економічних процесів господарського комплексу України в цілому, а також окремих галузей та регіонів, на які поширюється діяльність агентства.

2.5. Організує розроблення пропозицій щодо коректив стратегії і тактики діяльності та створення позитивного іміджу агентства.

2.6. Здійснює моделювання ринкових операцій і ситуацій, поведінки споживачів, сегментування ринків, виконує інші операції з метою входження і закріплення на ринках збуту.

2.7. Організує маркетингові ринкові дослідження та розроблення маркетингових планів.

2.8. Забезпечує необхідні організаційні, матеріально-технічні, економічні та правові умови розвитку і функціонування агентства.

2.9. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

2.10. Контролює додержання працівниками агентства правил і норм охорони праці, виробничої санітарії.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий агентством торговельним має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий агентством торговельним має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий агентством торговельним має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий агентством торговельним має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий агентством торговельним має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий агентством торговельним має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий агентством торговельним має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий агентством торговельним має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий агентством торговельним має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий агентством торговельним несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.